Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Stanovništvo Hrvatske

Kratica:
DEM
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Monika Komušanac

Izvođači:

doc. dr. sc. Monika Komušanac (S)

Opis predmeta:
- upoznati studente s osnovnim demografskim pokazateljima i procesima, stanjem i trendovima u razvoju stanovništva Hrvatske - objasniti studentima suvremenu demografsku sliku Hrvatske i uvjete u kojima je ona nastala - razvijati kod studenta spoznaju o posebnostima razvoja stanovništva Hrvatske izvan okvira teorije demografske tranzicije - upoznati studente s destrukcijskim utjecajima ratova na razvoj i strukture stanovništva Hrvatske - objasniti važnost stanovništva u suvremenim prostornim odnosima i procesima u Hrvatskoj - upoznati studente s postupcima izrade demografskih prognoza i projekcija - upoznati studente sa strategijama i modelima populacijske revitalizacije - objasniti studentima ulogu geografskih proučavanja stanovništva u različitim oblicima planiranja (regionalno, prostorno, društveno) - osposobiti studente za samostalni istraživački rad stanovništva Hrvatske - razviti kod studenta spoznaju o primarnom utjecaju stanovništva u hrvatskoj prostornoj stvarnosti Znanja, sposobnosti i vještine; Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje: Geografskoga teorijskoga i metodološkoga koncepta i sustava Logike i funkcionalne organizacije prostora na Zemljinoj površini Modelskoga projiciranja odnosa Primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda Strukture geografskoga prostora kao osnove svih planiranja u njemu Strateškoga značenja geografskoga prostora i zakonitosti u njemu Društvenih (civilizacijskih) struktura u funkciji organizacije prostora Reda veličine uvjetovanosti u prostoru Korelacije prirodne osnove i društvene nadgradnje u geografskom prostoru Općega i regionalnoga koncepta organizacije prostora Regionalnog, prostornoga i društvenoga planiranja u geografskom prostoru Funkcionalne i održive organizacije prostora Strateškoga značenja geografskoga znanstvenoga pristupa Misaone sposobnosti i vještine Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje prostornih zakonitosti Uočavanje i razrješavanje prostornoga nesklada Tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih geografskih prostornih procesa, veza, odnosa i modela Sposobnost pismenoga i usmenoga razmatranja i pojašnjavanja znanstvenoga geografskoga pristupa i sadržaja Praktične sposobnosti i vještine Razumijevanje prostorne logike Kartiranje geografskih sadržaja, procesa, veza i odnosa Primjena relevantnih računskih i grafičkih metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja Primjena kartografskih metoda i projekcija u razmatranju, pojašnjavanju i prenošenju geografskih zakonitosti . Operativne sposobnosti i vještine Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka Izrada prijedloga istraživačkoga zadatka Izrada istraživačke studije ili elaborata stručnoga obima Opis sadržaja predmeta: 1. Demografski aspekt razvoja Hrvatske. 2. Prostorni razmještaj stanovništva Hrvatske i regionalne razlike. 3. Razvoj i kretanje stanovništva Hrvatske. 4. Međupopisno i opće kretanje stanovništva Hrvatske. 5. Prirodno kretanje stanovništva Hrvatske. 6. Prostorna pokretljivost stanovništva. 7. Biodinamička obilježja stanovništva Hrvatske. 8. Gospodarske i socijalne strukture stanovništva Hrvatske. Etnički i vjerski sastav. 9. Predviđanja (prognoze) i projekcije kretanja i sastava stanovnika Hrvatske. 10. Suvremeni demografski trendovi u Hrvatskoj. Prirodni pad, depopulacija i izumiranje stanovništva. 11. Demografski resursi i potencijali RH. 12. Supstitucija stanovništva RH. 13. Revitalizacijski modeli stanovništva Hrvatske. 14. Stanovništvo kao temelj razvitka i planiranja. 15. Mjere populacijske politike.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar