Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Demografski teorijsko-metodološki koncept

Kratica:
DEM433
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Stjepan Šterc

Izvođači:

dr. sc. Monika Balija (P)

Opis predmeta:
- osposobiti studente za prepoznavanje, definiranje i istraživanje demografskog predmeta interesa - upoznati studente sa specifičnostima demografskog teorijsko-metodološkog koncepta - osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika istraživanja stanovništva - objasniti studentima teorijsko razlikovanje demografskih i srodnih pristupa - naučiti studente značenju sadržaja, veza, procesa i odnosa u prostoru i društvu - upoznati studente s prostornom identifikacijom i modeliranjem - upoznati studente sa značenjem demografskih analiza u razvojnim planiranjima - osposobiti studente za predviđanje, prognoziranje i projiciranje budućih demografskih zakonitosti - osposobiti studente razumijevanju objektivne prostorne stvarnosti - razviti kod studenata spoznaju o značenju demografskog potencijala - razviti kod studenata znanja i sposobnosti vezane za organizaciju prostora i društva - osposobiti studente poimanju funkcioniranja administrativno teritorijalnih organizacija - upoznati studente s temeljnim identitetskim oblicima države - osposobiti studente u otkrivanju, prepoznavanju i definiranju pojmova, kategorija i zakonitosti vezanih za stanovništvo - osposobiti studente za samostalan znanstveno-istraživački rad vezan za razmatranje stanovništva - osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika u istraživanjima stanovništva - objasniti studentima hrvatske demografske specifičnosti - upoznati studente s razvojem svjetskih migracija - razviti kod studenata primjenu razvojnih projekcijskih metoda i modela procjene stanovništva - objasniti studentima temeljnu uvjetovanost na razvoj hrvatskog geografskog prostora i društva Znanja, sposobnosti i vještine: Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje: teorijskog-metodološkog demografskog koncepta, zakonitosti koje stanovništvo formira u prostoru i društvu, značenje stanovništva u gospodarskom i svakom drugom razvoju, općih i posebnih metodoloških pristupa razmatranju stanovništva, primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda u analizi stanovništva, strukture hrvatske domicilne i iseljeničke populacije kao osnove novog koncepta državnosti, ukupne hrvatske populacije kao temelja revitalizacije, strateškog značenja ukupne hrvatske populacije, prirodne osnove kao primarnog faktora demografskih promjena, društvenih (civilizacijskih) struktura u funkciji demografskog razvoja, reda veličine uvjetovanosti demografskih parametara na prostorni, društveni i gospodarski razvoj, korelacije prirodne osnove i društvene nadgradnje i refleksije na demografske pokazatelje i procese, materijalizacije teorijskog pristupa, stanovništva kao najvažnijeg faktora u prostoru i društvu. Misaone sposobnosti i vještine Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje demografskog razvoja Uočavanje i razrješavanje prostornog, društvenog i demografskog nesklada Tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih demografskih faktora u razvojnim prostornim procesima, vezama, odnosima i modelima Sposobnost pismenog i usmenog razmatranja i pojašnjavanja znanstvenog teorijskog i empirijskog pristupa razmatranju stanovništva Praktične sposobnosti i vještine Razumijevanje prostorne i društvene logike u demografskom teorijskom konceptu kroz terenski rad i uz primjenu znanstvenih metoda i tehnika rada Kartiranje demografskih sadržaja, procesa, veza i odnosa Primjena relevantnih računskih, grafičkih i ostalih metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja demografskih promjena i zakonitosti Primjena kartografskih metoda i projekcija u razmatranju, pojašnjavanju i prenošenju demografske uvjetovanosti Primjena GIS-a u metodološkom i tehničkom smislu pri rješavanja istraživačkih zadataka. Operativne sposobnosti i vještine Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka Izrada prijedloga istraživačkog zadatka Izrada istraživačke studije ili elaborata stručnog obima Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave: 1. Demografski teorijsko-metodološki koncept-uvod. 2. Znanstvene podjele i pristupi. 3. Vanjski i unutrašnji predmet interesa. 4. Filozofija, logika i funkcionalnost prostora i društva. 5. Stanovništvo kroz povijest. 6. Metode i tehnike istraživanja. 7. Geografska prostor i društveni okvir. 8. Principi izdvajanja reda veličine demografske uvjetovanosti. 9. Fundamentalnost demografije. 10. Društveno i interdiscplinarno područje. 11. Stupnjevanje u istraživačkom pristupu. 12. Projiciranje i modeliranje objektivne demografske stvarnosti. 13. Autonomnost demografskog teorijskog koncepta. 14. Značenje i uloga demografskog teorijskog koncepta u ukupnom razvoju. 15. Etabliranje i popularizacija demografije.

Legenda

  • P - Predavanja