Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Terenska nastava 1

Kratica:
DEM
Opterećenje:
30(T)
Nositelji:

doc. dr. sc. Monika Komušanac

Izvođači:
Opis predmeta:
- upoznati studente s metodama terenskoga istraživanja - razviti kod studenata spoznaju o predmetu razmatranja kroz terenska istraživanja - osposobiti studente razlikovanju i značenju različitih pristupa istraživanju na terenskoj nastavi - upoznati studente o značenju stanovništva u prostornim procesima i odnosima izravnim terenskim razmatranjem - osposobiti studente na terenu metode otkrivanja, prepoznavanja i definiranja demografskih pojmova, kategorija i zakonitosti - osposobiti studente za samostalan znanstveno-istraživački rad na terenu - osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika u terenskim istraživanjima - objasniti studentima specifičnosti granskih terenskih metodologija te načine prepoznavanja prostornih refleksija - upoznati studente s razvojem pojedinih hrvatskih prostora na konkretnim primjerima - razviti kod studenata primjenu terenskih tehnika istraživanja - objasniti studentima na terenu uvjetovanost stanovništva i regionalnoga razvoja - osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih promjena na terenu - razviti kod studenata spoznaju o ugrožavanju prostornoga potencijala na konkretnim primjerima Znanja, sposobnosti i vještine; Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje: Primjene teorijskoga i metodološkoga koncepta istraživanja stanovništva na konkretnim primjerima u hrvatskim prostorima Zakonitosti koje vladaju u konkretnim prostorima Logike i prostorne organizacije na terenu Općih i posebnih metodoloških pristupa u terenskim istraživanjima Primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda na konkretnim primjerima na terenu Strukture geografskoga prostora na konkretnom primjeru Prostornih procesa, veza, odnosa i modela u pojedinim hrvatskim prostorima Strateškoga značenja stanovništva u konkretnom prostoru Prirodne osnove kao primarne uvjetovanosti regionalnoga razvoja Društvenih (civilizacijskih) struktura na terenu Reda veličine uvjetovanosti prostornih procesa Korelacije prirodne osnove i društvene nadgradnje u konkretnim regijama Materijalizacije osnovnoga odnosa stanovništvo ostali prostorni sadržaji Općega i regionalnoga koncepta organizacije prostora Regionalnog, prostornoga i društvenoga planiranja u konkretnim administrativno-teritorijalnim jedinicama Funkcionalno održive organizacije prostora Znanstvenoga značenja pristupa terenskih istraživanja Misaone sposobnosti i vještine Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje prostornih zakonitosti Uočavanje i razrješavanje prostornoga i društvenoga nesklada na terenu Tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih demografskih prostornih procesa, veza, odnosa i modela izravnim uvidom na terenu Sposobnost razmatranja i pojašnjavanja zakonitosti na terenu Praktične sposobnosti i vještine Razumijevanje prostorne logike u terenskom radu uz primjenu znanstvene tehnologije Kartiranje geografskih sadržaja, procesa, veza i odnosa na terenu Primjena relevantnih računskih i grafičkih metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja Primjena kartografskih metoda i projekcija u razmatranju, pojašnjavanju i prenošenju prostornih zakonitosti Primjena GIS-a u metodološkom i tehničkom smislu kod rješavanja terenskih zadataka Operativne sposobnosti i vještine Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka Izrada prijedloga istraživačkoga zadatka Izrada istraživačke studije ili elaborata stručnoga opsega Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave: 1. Uvodna razmatranja 2. Geografski, demografski i regionalni teorijski koncept 3. Znanstveni pristupi i terenska istraživanja 4. Prepoznavanje na terenu prostornih faktora 5. Prostor kao primarni okvir demografskih zbivanja 6. Terenske znanstvene metode 7. Regionalna nivelacija i terensko uočavanje 8. Prostorna pokretljivost stanovništva 9. Terensko razmatranje primarne uvjetovanosti 10. Prostorni potencijal-temeljni terenski istraživački interes 11. Prostor, stanovništvo, granice-terensko mjerenje identitetskih vrijednosti 12. Kartiranje, anketiranje i intervju 13. Terensko mjerenje reda veličine značenja 14. Komplementarnost terenskih i ostalih istraživanja 15. Testiranje rezultata terenskoga razmatranja

Legenda

  • T - Terenske vježbe