Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest hrvatskoga iseljeništva

Kratica:
DEMO513
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Wollfy Krašić

Izvođači:

doc. dr. sc. Wollfy Krašić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je da studenti steknu sustavna osnovna saznanja o povijesti hrvatskoga iseljeništva za razdoblje od polovice XIX. stoljeća te da ih se strukovno osposobi i potakne na daljnja istraživanja kako bi se pridonijelo složenijem i potpunijem razumijevanju moderne hrvatske povijesti, u kojoj je naglašen nedostatak znanja o hrvatskom iseljeništvu i njegovoj ulozi u dinamičnim povijesnim procesima. Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi: Nakon uspješno ispunjenih radnih i ispitnih obaveza na ovom kolegiju studenti će imati kompetenciju kritičkoga promišljanja događanja u povijesti hrvatskoga iseljeništva i njenoj međuuvjetovanosti s cjelinom suvremene hrvatske povijesti, te će biti osposobljeni za samostalna znanstvenoistraživačka istraživanja do sada zapostavljenoga izvornoga arhivskoga gradiva. Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta: Stjecanje temeljnoga znanja o povijesti hrvatskoga iseljeništva od sredine XIX. stoljeća do 1990. godine. Stjecanje sustavnih znanja o iseljeničkim organizacijama koje su glavni nositelji čuvanja hrvatskoga etničkoga i nacionalnoga identiteta u iseljenoj Hrvatskoj, kao i međusobne životne solidarnosti hrvatskih iseljenika. Razumijevanje povezanosti i međuovisnosti povijesnih događanja u domovini i iseljeništvu. Razumijevanje osnovnih identitetskih sastavnica koje su zajedničke domovinskoj i iseljenoj hrvatskoj. Stjecanje znanja o pronalaženju i radu na izvornom arhivskom gradivu. Stjecanje strukovnih vještina komparacije zbivanja u hrvatskom iseljeništvu i domovini. Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje: upoznavanje s osnovnim načelima migracijske problematike i specifičnostima Hrvatske kao tradicionalne iseljeničke zemlje 2. Uzroci i ritam iseljeničkih valova iz Hrvatske od sredine XIX. do potkraj XX. stoljeća i njihovi brojčani pokazatelji te objašnjenje negativnih demografskih, sigurnosnih i gospodarskih posljedica. 3. Pokazatelji rasporeda hrvatskih iseljeničkih zajednica i broja hrvatskih iseljenika po kontinentima i državama, razlike iseljeničkih odredišta u pojedinim razdobljima te razlike u strukturi (dobnoj, spolnoj i obrazovnoj) prvoga naraštaja hrvatskih iseljenika u pojedinim razdobljima. 4. Dijakronijska usporedba diskriminacijskoga odnosa upravljačkih struktura (na razini Hrvatske i na razini zajedničkih država) prema problemu iseljavanja iz Hrvatske: s posebnim naglaskom na negativnom političkom statusu hrvatskoga pitanja i gospodarskom zapostavljanju optimalnih razvojnih mogućnosti koje ima Hrvatska 5. Karakteristični primjeri u različitim državnim zajednicama u kojima se nalazila Hrvatska (u Austro-Ugarskoj te u prvoj i drugoj Jugoslaviji) 6. Hrvatske katoličke misije - središta u kojem su nastala i s kojim je povezana većina različitih hrvatskih iseljeničkih organizacija (kulturnih, etnoloških, kulturnih, športskih, političkih itd.) 7. Hrvatske iseljeničke zajednice i istaknuti hrvatski iseljenici južnoameričkoga kontinenta i njihova povezanost s Hrvatskom. 8. Hrvatske iseljeničke zajednice i istaknuti hrvatski iseljenici sa sjevernoameričkoga kontinenta i njihova povezanost s Hrvatskom. 9. Hrvatske iseljeničke zajednice i istaknuti hrvatski iseljenici s australskoga kontinenta i njihova povezanost s Hrvatskom. 10. Hrvatske iseljeničke zajednice i istaknuti hrvatski iseljenici s europskoga kontinenta i njihova povezanost s Hrvatskom. 11. Tiskovine hrvatskoga iseljeništva i njihovi glavni sadržaji 12. Hrvatska revija 13. Znanstvenici u hrvatskom iseljeništvu i njihova postignuća 14. Prohrvatski potencijal hrvatskih iseljenika u globalnim okolnostima 15. Nastavničko vrjednovanje rada na kolegiju
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Obavezna literatura:

Ivan Čizmić, Marin Sopta, Vlado Šakić (2005): Iseljena Hrvatska

2. Holjevac, Većeslav, "Hrvati izvan domovine", Zagreb, 1967.

3. Stanković, Vladimir "Katolička Crkva i Hrvati izvan domovine", Zagreb, 1985.

Preporučena literatura:

4. Antić, Ljubomir, "Hrvati u Južnoj Americi do godine 1914.", Zagreb, 1991.

5. Bauer, Ernest, "Život je kratak san. Uspomene 1910-1985.", Barcelona-München, 1986.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar