Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Teorija migracija

Šifra:
194394
Kratica:
DEMO612
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Monika Komušanac

Izvođači:

doc. dr. sc. Monika Komušanac (P, S)

Opis predmeta:
Upoznati studente s osnovnim pojmovima i teorijskim konceptima, uzrocima i posljedicama migracija. Kritički i interdisciplinarni pristup migracijskim temama kroz povijesnu i suvremenu perspektivu migracija. Razviti razumijevanje za složenost etničkih odnosa u migracijskim i postmigracijskim procesima s naglaskom na identitet hrvatskih iseljeničkih zajednica u europskoj i prekooceanskoj perspektivi. Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta: 1. Mogućnost pojmovnoga određenja migracijskih, etničkih i postmigracijskih procesa 2. Razumijevanje teorijskih okvira povijesnih migracija 3. Razumijevanje teorijskih okvira suvremenih migracija 4. Poznavati uzroke i posljedice migracijskih valova s hrvatskoga prostora 5. Identificirati hrvatske iseljeničke zajednice te opisati njihova etnička i identitetska obilježja 6. Povezati migracijska kretanja iz Republike Hrvatske s globalnim migracijskim procesima Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje, interes studenata, upute za izlaganje seminarskih radova 2. Određivanje pojmova 3. Interdisciplinarno istraživanje, znanosti koje istražuju migracije 4. Definicije migranta, različite tipologije 5. Tokovi migracija 6. Suvremene teorije migracija (teorije ravnoteže, teorije potiskivanja i privlačenja, neoklasične teorije, teorija interakcijskoga pomaka) 7. Nove perspektive - strukturalno konfliktne perspektive (teorija "podklase", "centra" i "periferije", teorija segmentiranoga tržišta rada, teorija svjetskoga sistema, teorija mreža, teorija kumulativne kauzalnosti, teorija migracijskih sistema, teorija mreža, teorija pluralističkih obrazaca integracije, teorija enklava, postmoderne perspektive migracijskih istraživanja) 8. Tradicionalne europske migracije u prekooceanske zemlje 9. Migracijske politike (zapadnoeuropske zemlje, Kanada i SAD) 10. Radne migracije u Europi 11. Uzroci i posljedice migracijskih kretanja iz Hrvatske 12. Hrvatske iseljeničke zajednice i identitet 13. Povratne migracije 14. Integracijski modeli 15. Globalne migracije
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Obavezna literatura:

1. Mesić, Milan (2002). Međunarodne migracije, tokovi i teorije. Zagreb: Zavod za sociologiju Filozofskoga fakulteta

2. Koser, K. (2007), International Migration. A very short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

3. Rogić, I. i Čizmić, I. (2011). Modernizacija u Hrvatskoj i hrvatska odselidba. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

Preporučena literatura:

4. Božić, S. (2012) Društveni oblici dijaspore. U: Institucionalizacija hrvatske dijaspore: oblici migrantskog udruživanja-primjeri iz Europe, Južne Amerike i Australije,ur. Božić, Saša. Zagreb: Jesenski i Turk, 9-25.

5. Bućin, Rajka - Marijana Jukić - Tatjana Šarić (2015). Katalog izložbe Hrvatsko iseljeništvo kroz fondove i zbirke HDA (od kraja 19. stoljeća do Drugog svjetskog rata). Odabrane teme, Zagreb: Hrvatski državni arhiv.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
45 Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani) prijediplomski 1 obavezni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar