Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Javni sustavi i stanovništvo

Šifra:
194399
Kratica:
DEMO422
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Stjepan Šterc

Izvođači:

dr. sc. Monika Balija (S)

doc. dr. sc. Stjepan Šterc (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta su: - razviti kod studenata znanstvenu spoznaju o uvjetovanosti javnih sustava i stanovništva u okviru teorijskoga koncepta - osposobiti studente razlikovanju i značenju susjednih znanstvenih područja, polja, grana i disciplina te multidisciplinarnosti pristupa u razmatranju odnosa javni sustavi-stanovništvo - upoznati studente o značenju stanovništva u planiranjima javnih sustava - osposobiti studente u otkrivanju, prepoznavanju i definiranju demografskih i javno-sustavnih pojmova, kategorija i zakonitosti - osposobiti studente za samostalan znanstveno-istraživački rad vezan za odnos stanovništva i razvoja javnih sustava - osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika u istraživanjima korelacije stanovništva i javnih sustava - objasniti studentima specifičnosti granskih metodologija te prostorne, društvene i razvojne uvjetovanosti stanovništva i temeljnih javnih sustava - upoznati studente s razvojnim oblicima među utjecaja stanovništva i javnih sustava - razviti kod studenata primjenu projekcijskih metoda i modela u proučavanju odnosa stanovništva i javnih sustava - objasniti studentima osnovnu uvjetovanost stanovništva i javnih sustava na razvoj hrvatskoga prostora i društva - osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih uvjetovanosti stanovništva i javnih sustava, razvojnih pitanja, kretanja i posljedica - razviti kod studenata spoznaju o ugrožavanju temeljnih sustava u hrvatskom društvu i prostoru demografskim slomom - omogućiti studentima spoznaju o bogatstvu i vrijednostima hrvatskoga društva i prostora i njegovom utjecaju na izgradnju javnih sustava - razviti kod studenata razumijevanje stanovništva kao najvažnijega čimbenika formiranja javnih sustava Znanja, sposobnosti i vještine; Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje- teorijskoga i metodološkoga koncepta javnih sustava i stanovništva, zakonitosti koje vladaju u odnosu javni sustavi-stanovništvo, logike i funkcionalne organizacije javnih sustava, općih i posebnih metodoloških pristupa razmatranju odnosa javni sustavi-stanovništvo , primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda razmatranja, sastava stanovništva kao osnove razvojnih planiranja javnih sustava, prostornih procesa, veza, odnosa i modela koje uvjetuje stanovništvo, strateškoga značenja javnih sustava i stanovništva, prirodne osnove kao primarne uvjetovanosti relacije stanovništvo-javni sustavi, društvenih sastavnica u funkciji valorizacije javnih sustava, reda veličine uvjetovanosti odnosa javni sustavi-stanovništvo, korelacije prirodne osnove i društvene nadgradnje prema javnim sustavima i stanovništvu, materijalizacije osnovnoga odnosa stanovništvo-javni sustavi, općega i regionalnoga koncepta u okviru predmetnoga interesa, regionalnog, prostornoga i društvenoga planiranja razvoja prema odnosu stanovništvo-javni sustavi, funkcionalne i održive organizacije javnih sustava, strateškoga značenja znanstvenoga pristupa odnosu stanovništvo-javni sustavi. Misaone sposobnosti i vještine- Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje odnosa javni sustavi-stanovništvo Uočavanje i razrješavanje prostornoga i društvenoga nesklada u okviru uvjetovanosti stanovništvo-javni sustavi Tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih zakonitosti i razvojnih društvenih i prostornih procesa, veza, odnosa i modela u korelaciji stanovništvo-javni sustavi Sposobnost pismenoga i usmenoga razmatranja i pojašnjavanja znanstvenoga pristupa odnosu stanovništvo-javni sustavi Praktične sposobnosti i vještine- Razumijevanje gospodarske, prostorne i društvene logike kroz terenski rad i primjenu znanstvene tehnologije Kartiranje društvenih i prostornih sadržaja, procesa, veza i odnosa vezanih za temeljnu relaciju javni sustavi-stanovništvo Primjena relevantnih računskih i grafičkih metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja odnosa javni sustavi-stanovništvo Primjena kartografskih metoda i projekcija u razmatranju, pojašnjavanju i prenošenju zakonitosti iz temeljnoga predmetnoga odnosa Primjena GIS-a u metodološkom i tehničkom smislu kod rješavanja zadataka. Operativne sposobnosti i vještine- Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka Izrada prijedloga istraživačkoga zadatka Izrada istraživačke studije ili elaborata stručnoga opsega Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave: 1. Osnovni državni javni sustavi 2. Znanstven pristupi u razmatranju odnosa stanovništvo-javni sustavi 3. Temeljna uvjetovanost 4. Demografska slika Hrvatske i javni sustavi 5. Uvjetovanost stanovništva na mirovinski sustav 6. Stanovništvo i obrazovni sustav 7. Znanstveni sustav i demografske projekcije 8. Sustav radne snage 9. Demografska uvjetovanost na financijski sustav 10. Pravni sustav - demografski aspekti 11. Demografski slom i ugrožavanje javnih sustava 12. Revitalizacijski modeli 13. Društvena nadgradnja javnih sustava 14. Demografske projekcije i održivost javnih sustava 15. Nova razvojna paradigma
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Obavezna literatura:

1. Vukorepa, I., 2012: Mirovinski sustavi: kapitalno financiranje kao čimbenik socijalne sigurnosti, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 409.

2. Wertheimer-Baletić, A., 1999: Stanovništvo i razvoj, MATE d.o.o., Zagreb.

Preporučena literatura:

3. Šterc, S., Komušanac, M., 2012: Neizvjesna demografska budućnost Hrvatske - izumiranje i supstitucija stanovništva ili populacijska revitalizacija...? Društvena istraživanja, 117 (god.21., br. 3), 693-714.

4. Šterc, S., 2015: Geografski i demogeografski identitet, Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišna tiskara, Zagreb, 1989.

5. Luhmann, N., 1996: Social Systems (Writing Science), Stanford University Press, 682 str.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
45 Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani) prijediplomski 2 obavezni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar