Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Filozofija 19. stoljeća

Kratica:
FILBO544
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Pavo Barišić

doc. dr. sc. Ivana Greguric

Izvođači:

prof. dr. sc. Pavo Barišić (P)

doc. dr. sc. Ivana Greguric (S)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta Upoznavanje s razvojem filozofije u 19. stoljeću te različitim filozofijskim sustavima od odjeka Kantove filozofije do neokantizma i neoskolastike. Osposobljavanje studenata za kritičko promišljanje o osnovnim pitanjima i problemima filozofije. Proučavanje, vrjednovanje i tumačenje filozofskih tekstova 19. stoljeća. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi; Ovladavanje filozofskim pojmovima i stajalištima. Razumijevanje ključnih smjerova i razvoja filozofije. Tumačenje filozofskih stajališta i sustava filozofije. Samostalno čitanje i analiza filozofskih djela. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta Poznavanje temeljnih filozofijskih pitanja slobode, kritike, uma, idealizma, pozitivizma, metafizike, egzistencije. Uspoređivanje filozofskih stajališta i argumenata. Vrjednovanje filozofskih teza i stajališta. Vlastito obrazlaganje teza za i protiv stajališta pojedinih filozofa. Kritičko razmatranje filozofskih teza i stajališta o kritici tradicije, prevladavanju metafizike i usponu znanosti. Opis sadržaja predmeta 1. Uvod u filozofiju 19. stoljeća i literatura. 2. Odjeci Kantove filozofije u 19. stoljeću. 3. Subjektivni idealizam i Fichteovo zasnivanje nauka o znanosti. 4. Objektivni idealizam i Schellingov put od filozofije prirode i identiteta do pozitivne filozofije. 5. Apsolutni idealizam, dijalektika i metafizička logika u Hegela. 6. Enciklopedijski sustav filozofije, filozofija prava i filozofija svjetske povijesti. 7. Filozofijski pozitivizam Augustea Comtea, pozitivistička religija i materijalizam. 8. Utilitarizam Jeremy Benthama, socijalni liberalizam Johna Stuarta Milla i evolucionizam Herberta Spencera. 9. Metafizički pesimizam i svijet kao volja i predodžba u filozofiji Arthura Schopenhauera. 10. Soren Kierkegaard i zasnivanje filozofije egzistencije. 11. Rušenje metafizike, nihilizam i pitanje o istini i laži u filozofiji Friedricha Nietzschea. 12. Povijesna filozofija života i hermeneutika Wilhelma Diltheya, metafizička filozofija života u djelu Henri Bergsona. 13. Američki pragmatizam u djelima Charlesa Sandersa Piercea, Wiliama Jamesa, Johna Deweya i Georgea Herberta Meada. 14. Induktivna metafizika Fechnera, Lotzea i Wundta, transcendentalni realizam Eduarda Hartmanna. 15. Neokantizam, neoskolastika i neotomizam.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar