Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska enciklopedika

Šifra:
213971
Kratica:
KROBI853
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivana Kresnik

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ivana Kresnik (P, S)

Opis predmeta:
Ciljevi: Stjecanje znanja o vrstama enciklopedija i povijesti enciklopedike, s posebnim naglaskom na hrvatskoj enciklopedici. Stjecanje vještina i znanja potrebnih za oblikovanje enciklopedijske natuknice. Sadržaj predmeta: 1. Uvod u predmet. Terminologija 2. Vrste enciklopedijskih izdanja 3. Povijest enciklopedike do novoga vijeka 4. Od enciklopedista do razvoja moderne enciklopedike u 19. i 20 stoljeću 5. Povijest hrvatske enciklopedike (lucidariji, Ilija Crijević, Marko Marulić, Pavao Skalić, Matija Vlačić Ilirik, hrvatska leksikografija, Ivan Kukuljević Sakcinski, Ivan Zoch i Josip Mencin, Emilij Laszowski, Mate Ujević, Miroslav Krleža i dr.) 6. Izdavački pothvati hrvatske enciklopedike s posebnim osvrtom na važnost Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža 7. Vrhunci hrvatske enciklopedike (Znameniti i zaslužni Hrvati, Ujevićeva Hrvatska enciklopedija, LZMK Hrvatska enciklopedija, Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, specijalizirane enciklopedije i biografski leksikoni i dr.) 8. Hrvatske specijalizirane enciklopedije (Tehnička enciklopedija, Medicinska enciklopedija, Krležijana i dr.) 9. Važnost enciklopedija i leksikona lokalnih hrvatskih zajednica 10. Informatički koncipirano strukturiranje znanja i povijest mrežnih enciklopedija (Nupedia, Wikipedija i dr.) 11. Suodnos mrežnoga i tiskanoga izdanja, vjerodostojnost i stabilnost informacije 12. Načela oblikovanja enciklopedijske natuknice, struktura enciklopedijske natuknice, stilovi 13. Vjerodostojnost članaka na Wikipediji, usporedba članaka na više jezika, uređivanje članka 14. Mogućnost pisanja univerzalne enciklopedije, koja bi jednako vrijedila za sve jezike i kulture 15. Intelektualno vlasništvo u kontekstu enciklopedike Nastava se izvodi u računalnoj učionici.
Obavezna literatura:

Gostl, Igor (1995): Od glagoljskih lucidarija do Hrvatske enciklopedije: Pet stoljeća hrvatske enciklopedike i leksikografije. Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, 4, str. 81-124

Mihaljević, Nikica (2008): Hrvatska enciklopedika. Zagreb: Euroknjiga

Katičić, Radoslav (1991): Enciklopedizam kao motiv književne i kulturne povijesti. Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, 1, str. 15-18.

Brown, Andrew (2011): A brief history of encyclopaedias (str. 20-85). London: Hesperus.

Ishodi učenja:

1. Znati se služiti terminologijom u vezi s enciklopedikom.

2. Objasniti povijest enciklopedike.

3. Objasniti i raščlaniti povijest i doprinositelje hrvatskoj enciklopedici.

4. Objasniti povijest i važnost Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža.

5. Klasificirati i analizirati vrste enciklopedija.

6. Oblikovati i urediti enciklopedijsku natuknicu.

7. Poznavati i poštivati pravni okvir intelektualnoga vlasništva u kontekstu mrežnih enciklopedija.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar