Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatski pravopis

Šifra:
213973
Kratica:
KROBI743
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković

Izvođači:

prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković (S)

dr. sc. Lidija Bogović (S)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta Upoznati studente s pravopisnim pravilima u hrvatskom jeziku, opismeniti studente i ukazati im na važnost korištenja pravopisa nastaloga na hrvatskoj književnoj tradiciji. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi Pridržavati se jezikoslovnih, pravopisnih i stilskih norma hrvatskoga jezika u akademskom i neakademskom diskursu. Definirati i primijeniti normu i gramatičko pojmovlje hrvatskoga književnoga jezika. Klasificirati, analizirati i vrjednovati hrvatsku kulturnu, jezičnu i političku povijest. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta Pismeno izražavanje u pisanoj komunikaciji. Razumijevanje i vrjednovanje pravopisnih pravila različita sadržaja. Podizanje svijesti o hrvatskom jeziku i hrvatskoj književnoj, jezičnoj i kulturnoj tradiciji. Opis sadržaja predmeta 1. Uvodno predavanje, upoznavanje studenata s obvezama i popisom literature, inicijalna vježba 2. Glasovi i glasovni skupovi (glasovi č i ć, glasovi dž i đ, glas h, glas j) 3. Dvoglasnik (duljenje sloga s kratkim je, kraćenje sloga s dvoglasnikom) 4. Jednačenje i gubljenje glasova (jednačenje po zvučnosti, jednačenje po izgovornom mjestu, gubljenje glasova) 5. Velika i mala početna slova (vlastita imena, riječi iz poštovanja i počasti) 6. Pisanje stranih riječi (pisanje riječi iz jezika koji se služi latinicom, sklonidba stranih imena, pisanje riječi iz jezika koji se služe drugim pismima) 7. Ponavljanje gradiva za kolokvij 8. I. kolokvij 9. Pravilno pisanje elektroničkoga pisma i pisano obraćanje u formalnoj i neformalnoj komunikaciji 10. Sastavljeno i nesastavljeno pisanje riječi 11. Kratice (obične kratice, složene kratice, znakovi i oznake) 12. Razgodci, pravopisni i posebni znakovi (točka, upitnik, uskličnik, zarez, dvotočje, trotočje, crtica i spojnica, navodnici, polunavodnici, zagrade, dvotočje, izostavnik, kosa crtica, itd.) 13. Ponavljanje gradiva za kolokvij 14. Ponavljanje gradiva za kolokvij 15. II. kolokvij
Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
1 Kroatologija prijediplomski 1 izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 5 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 6 izborni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • S - Seminar