Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura

Šifra:
214009
Kratica:
DEM233
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković

Izvođači:

dr. sc. Tamara Bodor (S)

prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković (P)

Opis predmeta:
Razmatranje, prepoznavanje i prihvaćanje važnosti kulturnih djelatnosti i postignuća hrvatskih iseljenika s različitih kulturno-umjetničkih motrišta. Upoznavanje s radom, organizacijom i rezultatima kulturnih ustanova u hrvatskom iseljeništvu različitoga tipa - domovi kulture, hrvatske čitaonice, tamburaška društva, istaknuti umjetnici i djelatnici u kulturi i slično. Upoznavanje s poteškoćama s kojima se kulturni djelatnici u iseljeništvu susreću: novčane poteškoće, osiguravanje prostora za kulturne djelatnosti, nesuglasice ili nezainteresiranost unutar iseljeničke zajednice, politički progoni i dr. i načinima njihova rješavanja. Razumijevanje fenomena snažnih osobnosti koje su pokretale i održavale kulturno-umjetnički život u pojedinim iseljeničkim zajednicama i povezivale ih međusobno i s Hrvatskom, odnosno Bosnom i Hercegovinom. Stjecanje znanja o istaknutim hrvatskim umjetnicima u iseljeništvu i njihovim djelima te njihovom utjecaju na hrvatski identitet. Razumijevanje uloge hrvatske iseljeničke kulture i umjetnosti u održavanju i podizanju jedinstva domicilne i iseljene Hrvatske. Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi: Shvatiti zašto su hrvatska iseljenička umjetnost i kultura važne za zajednice u dijaspori i kako svojim sadržajnim bogatstvom mogu utjecati na zajedništvo i duhovno, društveno, gospodarsko i političko uključivanje iseljeništva u ukupni razvoj Hrvatske. Istražiti, razmotriti i definirati značenje različnih kulturnih i umjetničkih iseljeničkih djelatnosti za Hrvatsku i njezino iseljeništvo te posebno ulogu u očuvanju hrvatskoga iseljeničkoga identiteta. Razmotriti i spoznati ulogu i važnost hrvatskoga iseljeničkoga kulturno-umjetničkoga djelovanja u novim i drukčijim društvenim i teritorijalnim okvirima. Razumjeti potrebu hrvatske iseljeničke kulturno-umjetničke posebnosti dokazivanja, razvijanja, javnoga djelovanja i tradicijskoga značenja u kulturološkom, društvenom i političkom smislu. Uočiti i prihvatiti kao novo bogatstvo prostornu razlikovnost umjetničkoga i kulturnoga djelovanja hrvatskoga iseljeništva. Razviti sposobnost javnoga djelovanja na temelju iseljeničkih postignuća u službi hrvatskoga zajedništva. Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta: Upoznavanje studenata s načinima organiziranja kulturnoga života u hrvatskim iseljeničkim zajednicama. Razmatranje, upoznavanje, poštovanje i uzimanje u obzir bitnih značajki pučke kulture u iseljeništvu i vrhunske umjetnosti. Upoznavanje s djelatnošću vrhunskih intelektualaca kao pokretača kulturnoga i inoga društvenoga života iseljeničke zajednice. Dosizanje prepoznavanja u kojoj mjeri pojedinac može odigrati važnu ulogu za dobrobit iseljeničke zajednice i matične zemlje. Razumijevanje velikih razlika u organiziranju kulturnoga života u pojedinim zemljama iseljavanja i useljavanja, ali i u pojedinim iseljeničkim zajednicama. Upoznavanje s važnim umjetničkim djelima nastalim u iseljeništvu. Mogućnost raščlanjivanja, uočavanja i predlaganja rješavanja poteškoća pri organiziranju kulturnoga života u iseljeničkim zajednicama. Utvrđivanje otežavajućih uzroka povratka mladih, posebno vezanih uz odgoj i obrazovanje u kulturi i umjetnosti. Zainteresiranost za istraživanje različitih vidova kulturnoga života iseljeničkih zajednica i njihovih posebnosti. Izbor tema prema predmetnom interesu i mogućnost samostalnoga analiziranja. Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje: što podrazumijeva pojam kulture u hrvatskom iseljeništvu? 2. Kulturni domovi i društva u iseljeništvu. 3. Hrvatske čitaonice u iseljeništvu - rasadnici kulture u prekooceanskim zemljama. 4. Hrvatska potporna društva u iseljeništvu s posebnim osvrtom na djelatnost Hrvatske bratske zajednice. 5. Uloga tamburaških društava u promicanju hrvatskoga identiteta u iseljeničkim zajednicama na svim kontinentima. 6. Istaknuti hrvatski književnici u iseljeništvu koji pišu hrvatskim jezikom. 7. Književnici hrvatskoga podrijetla koji ne pišu hrvatskim jezikom. 8. Uloga pučkih kalendara u očuvanju nacionalnoga identiteta hrvatskih iseljenika. 9. Istaknuti umjetnici prvoga naraštaja u hrvatskom iseljeništvu. 10. Popularni slikari i kipari hrvatskoga podrijetla u iseljeništvu. 11. Hrvatski glazbenici, glumci i drugi scenski umjetnici u iseljeništvu. 12. Istaknuti dobročinitelji iz hrvatskoga iseljeništva. 13. Hrvatski salooni u SAD-u. Iseljenički piknici i domjenci-okupljališta za dogovore i buduća kulturna događanja. 14. Uloga hrvatskih katoličkih misija u očuvanju hrvatskih kulturnih vrijednosti u iseljeništvu. 15. Uloga estradnih umjetnika iz Hrvatske u njegovanju zajedništva hrvatskih iseljenika. Zaključno predavanje.
Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
45 Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani) prijediplomski 3 obavezni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar