Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva

Kratica:
DEM232
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Marta Račić

Izvođači:

doc. dr. sc. Marta Račić (P, S)

Opis predmeta:
Upoznati studente sa zajedničkim obilježjima identiteta hrvatskih zajednica u svijetu. Predočiti ulogu i značaj jezika, kulture, vjere, običaja i zajedništva s ciljem očuvanja identiteta zajednice. Posvijestiti studentima spoznaju da je identitet trajan proces transformacije. Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi: Studenti će definirati i interpretirati osnovna obilježja kulture različitih hrvatskih zajednica u svijetu i moći će ih usporediti. Također će znati raščlaniti značajke identiteta hrvatskih iseljeničkih zajednica u kontekstu specifičnoga društvenoga okruženja u kojem su nastale i u kojem opstaju. Osposobiti studente za rad u hrvatskim iseljeničkim zajednicama i hrvatskim institucijama koje povezuju hrvatske iseljeničke i domovinske zajednice. Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta: 1. Definirati pojam identiteta i objasniti koja su njegova bitna obilježja. 2. Kartirati hrvatske iseljeničke zajednice u svijetu i navesti njihova kulturna obilježja. 3. Usvojiti i analizirati pojmove: dijaspora, iseljeništvo, transkontinentalno iseljeništvo, manjinska zajednica, migracija. 4. Pratiti i interpretirati uzroke iseljavanja Hrvata kroz povijest. 5. Uzročno-posljedično povezivanje iseljavanja Hrvata i povijesnih, socijalnih i ekonomskih zbivanja koja su ih uzrokovala. 6. Definirati kulturu hrvatskih iseljeničkih zajednica i razumjeti njihov značaj i ulogu u oblikovanju nacionalnoga identiteta. Opis sadržaja predmeta: 1. Uvod - osnovne informacije o kolegiju, sadržaju i načinu rada. 2. Identitet, etnički identitet, kulturni identitet, mnogostruki identitet, hibridni identitet. 3. Jezik kao faktor etničkoga identiteta u migracijskim procesima (materinski jezik, rodni, djedovski, pradjedovski ili drugi jezik). 4. Terminološke uvjetnice: pojam iseljeništva, dijaspore, manjinske zajednice. 5. Prva hrvatska dijaspora u XV. i XVI. stoljeću u ozračju širenja Osmanlijskoga carstva. 6. Uloga Katoličke Crkve u očuvanju etničkoga identiteta. 7. Povijesni i razvojni pregled hrvatskih iseljeničkih zajednica na globalnoj razini. 8. Hrvatski iseljenički identitet u Europskoj uniji. 9. Prinos novih iseljenika u postojeće iseljeničke zajednice (na primjerima Irske, Njemačke, Austrije). 10. Identitetski izraz kroz književnost i kulturu. 11. Potraga za identitetom - prednost ili opterećenje. Kritički osvrt. 12. Kulturni identitet hrvatskoga iseljeništva u globaliziranom svijetu 13. Kulturni stereotipi i predrasude o hrvatskom iseljeničkom identitetu. 14. Studije slučaja odabranih iseljeničkih zajednica - raščlamba i tumačenje identiteta hrvatskoga iseljeništva. 15. Rekapitulacija.
Obavezna literatura:

Grbić Jakopović, Jadranka (2014): Multipliciranje zavičaja i domovina. Hrvatska dijaspora: kronologija, destinacije i identitet.

Holjevac, Većeslav. (1968): Hrvati izvan domovine.

Antić, Ljubomir (1999): Hrvati u Južnoj Americi.

Grbić, Jadranka (1994): Identitet, jezik i razvoj. Istraživanje o povezanosti etniciteta i jezika na primjeru hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj.

Preporučena literatura:

Bhabha, Homi K. (1994): The Location of Culture,

Čapo, J., Horstein, Tomić, C., Jurčević. K. (2014): Didov san. Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika.

Ishodi učenja:

1. Definirati pojam identiteta i objasniti koja su njegova bitna obilježja.

2. Kartirati hrvatske iseljeničke zajednice u svijetu i navesti njihova kulturna obilježja.

3. Usvojiti i analizirati pojmove: dijaspora, iseljeništvo, transkontinentalno iseljeništvo, manjinska zajednica, migracija.

4. Pratiti i interpretirati uzroke iseljavanja Hrvata kroz povijest.

5. Uzročno-posljedično povezivanje iseljavanja Hrvata i povijesnih, socijalnih i ekonomskih zbivanja koja su ih uzrokovala.

6. Definirati kulturu hrvatskih iseljeničkih zajednica i razumjeti njihov značaj i ulogu u oblikovanju nacionalnoga identiteta.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar