Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike

Šifra:
214655
Kratica:
POVBI863
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić

Izvođači:

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić (S)

Opis predmeta:
Upoznavanje sa specifičnim sastavnicama povijesti Dubrovnika, njezinim temeljnim gospodarskim, političkim, društvenim i kulturnim posebnostima i procesima. Ukazivanje na važnost jadransko-balkanskoga i sredozemnoga područja kao širega konteksta hrvatske srednjovjekovne i novovjekovne povijesti. Studiranje relevantne literature. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi: Objasniti urbanu genezu grada i društveno-gospodarsku dinamiku dubrovačkoga srednjovjekovlja te promjene koje su nastupile u ranonovovjekovlju. Opisati bogatu i slojevitu baštinu Dubrovnika kao višestoljetnoga gospodarskoga i kulturnoga središta u jadranskom i sredozemnom kontekstu. Prepoznati i valorizirati institucionalni i politički (aristorepublikanski) ustroji dubrovačke države kao jedinstvenoga državnopravnoga subjekta na hrvatskom prostoru. Nakon završetka studijskoga programa studenti će moći: - Objasniti povijesne i geopolitičke preduvjete i posebnosti nastanka i razvoja Dubrovačke komune, kasnije Republike. - Analizirati ključne društvene i gospodarske procese koji su doveli do uspona grada-države. - Definirati osnovne sastavnice političke vlasti i društvene slojeve u Dubrovačkoj Republici. - Komparirati poredak u Dubrovačkoj Republici sa susjednim državama i carstvima. - Interpretirati razloge višestoljetne uspješnosti dubrovačke politike i diplomacije. - Analizirati gospodarski uspon, napose pomorstvo kao temelj dubrovačke ekonomije. - Ocijeniti važnost Dubrovačke Republike kao hrvatske povijesne afirmacije. Opis sadržaja predmeta: 1. Nastanak i najranija povijest Dubrovnika 2. Dubrovnik pod bizantskom vlašću 3. Komunalni razvoj u doba mletačkoga vrhovništva 4. Razdoblje ugarsko-hrvatske vrhovne vlasti 5. Izgradnja odnosa s Osmanskim Carstvom 6. Gospodarski uspon na kopnu i moru 7. Oblikovanje društvenih struktura i izgradnja aristorepublikanskoga poretka 8. Latentni sukobi raskol patricijata 9. Osvrt na kulturnu povijest Dubrovnika 10. Između Istoka i Zapada: Dubrovačka Republika kao pomorska sila 11. Konzularne i diplomatske veze Republike s drugim državama 12. Potres 1667. i njegove posljedice 13. Dubrovnik u 18. stoljeću 14. Slom Republike 15. Zaključno predavanje - rekapitulacija, osvrt na izvore i literaturu

Legenda

  • S - Seminar