Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Međukulturni odgoj

Kratica:
FILBI973
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Neven Hrvatić

Izvođači:

doc. dr. sc. Iva Ivanković (S)

prof. dr. sc. Neven Hrvatić (P)

Opis predmeta:
Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sustavan uvid u polazišta, pristup i načine ostvarivanja međukulturnoga odgoja i obrazovanja u svijetu i Hrvatskoj. Usvajanje pojmova i načela međukulturnoga kurikula kao i istraživačkih pristupa u međukulturnoj pedagogiji. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi: Poznavati i razumijevati osnovne tehnike ispravnoga logičkoga zaključivanja i pojmovne analize. Poznavati i razumijevati glavne etičke teorije o moralnoj vrijednosti i ispravnosti djelovanja. Analizirati kulturne pojave i promjene. Prepoznavati interdisciplinarnu narav filozofije i njezinu relevantnosti za druga područja znanja te za promicanje niza moralnih, društvenih i kulturnih vrjednota. Moći konstruktivno sudjelovati u raspravama. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta: 1. Definirati, prepoznati i primijeniti temeljne pojmove međukulturne pedagogije (multikulturalizam/interkulturalizam, međukulturni odgoj i obrazovanje, etnocentrizam-etnorelativizam, predrasude, stereotipi, kulturni relativizam, međukulturni kurikul...) 2. Usporediti i analizirati najvažnije pristupe interkulturalizmu (holistički, antropološki, sociološki) 3. Objasniti temeljne karakteristike međukulturnoga odgoja i obrazovanja i (su)konstrukcije međukulturnoga kurikula 4. Obrazložiti važnost međukulturnoga odgoja i obrazovanja za rad u višekulturnim sredinama (školama/nastavi) 5. Osposobiti se za pravilnu uporabu međukulturnoga kurikula u školi/nastavi i odgoja i obrazovanja za različitost, jednakost i društvenu pravdu Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje - multikulturalizam/interkulturalizam: razvoj ideje, kulturne razlike, kulturni pluralizam 2. Međukulturna pedagogija: povijesna i suvremena određenja 3. Višekulturna obilježja Hrvatske i europske vrijednosti 4. Međukulturni odgoj i obrazovanje migranata/azilanata 5. Obrazovanje na manjinskim jezicima/dvojezično obrazovanje 6. Obrazovanje na hrvatskom jeziku u inozemstvu 7. Udruge koje promiču interkulturalizam 8. Biti stranac u Zagrebu / Hrvatskoj 9. Međukulturno učenje / međukulturna nastava 10. Međukulturne kompetencije nastavnika/učenika 11. Međukulturni odgoj i obrazovanje: implementacijski modeli - terenska nastava (predškolski odgoj: Dječji vrtić Tratinčica, Osnovna škola Hugo Kon, Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina Katarina Branković, Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića, Nadbiskupska klasična gimnazija) 12. Sukonstrukcija međukulturnoga kurikula 13. Međukulturni pristup odgoju i obrazovanju Roma u Hrvatskoj 14. Kolokvij 15. Završna evaluacija / predrok

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar