Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glotodidaktika

Šifra:
223567
Kratica:
POVBI243
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Antonia Ordulj

Izvođači:

doc. dr. sc. Antonia Ordulj (P)

Opis predmeta:
Pružiti suvremeni i povijesni pregled te uvid u teorijske, psihološke, neurolingvističke te sociološke vidove na kojima se glotodidaktika kao interdisciplinarna znanost temelji. Objasniti i prosuđivati o glotodidaktičkim problemima te individualnim čimbenicima koji izravno utječu na ovladavanje inim jezikom. Raspravljati o procesu ovladavanja inim jezikom u kontekstu drugih disciplina iz područja društvenih (psihologija, pedagogija, sociologija, demografija) i humanističkih znanosti (lingvistika, filozofija, povijest). Studenti će moći: 1. Opisati osnovne teorije i koncepte iz područja glotodidaktike kao interdisciplinarne znanosti tijekom povijesti. 2. Kritički prosuđivati o psihološkim, neurolingvističkim i sociološkim vidovima iz područja glotodidaktike. 3. Izreći definiciju komunikacijske kompetencije. 4. Objasniti proces ovladavanja prvim i inim jezikom te njegov povijesni razvoj. 5. Objasniti te raspravljati o individualnim čimbenicima ovladavanja inim jezikom. 6. Ustanoviti sličnosti i razlike između prijemnih i proizvodnih vještina pri ovladavanju inim jezikom. 7. Razlikovati metode istraživanja inim jezikom. Opis sadržaja predmeta 1. Uvod u nastavni plan i program. 2. Ključni pojmovi: ovladavanje inim jezikom, prvi, drugi, strani, ini jezik. 3. Usvajanje prvoga jezika. 4. Dvojezičnost i višejezičnost. 5. Komunikacijska kompetencija. 6. Neurolingvistički vidovi ovladavanja inim jezikom. 7. Psihološki i primijenjenolingvistički vidovi ovladavanja inim jezikom. 8. Mentalni leksikon. 9. Individualni čimbenici ovladavanja inim jezikom (definicija, osobnost, temperament, talent). 10. Individualni čimbenici ovladavanja inim jezikom (motivacija, strategije, uloga dobi, strah od jezika). 11. Prijamne i proizvodne jezične vještine: slušanje, čitanje, pisanje, govorenje. 12. Sociolingvistički vidovi ovladavanja inim jezikom 13. Jezično nazadovanje. 14. Metode istraživanja u ovladavanju inim jezikom. 15. Ponavljanje i usustavljivanje.
Obavezna literatura:

Šamo, Renata (2021): Uvod u jezik i (ino)jezični razvoj

Medved Krajnović, Marta (2010): Od jednojezičnosti do višejezičnosti. Uvod u istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom.

Jelaska, Zrinka i suradnici (2005): Hrvatski kao drugi i strani jezik

Ishodi učenja:

1. Stjecati i povezivati saznanja na primjeru složenih promjena proizašlih iz određenih povijesnih, društvenih i gospodarskih procesa i kulturnih kretanja koji su se kroz dugi vremenski period prelamali na hrvatskom kulturnom prostoru.

2. Vrjednovati povijesne činjenice i procese nacionalne, europske i svjetske povijesti te njihove problematike interpretiranja.

3. Prepoznati interdisciplinarni karakter povijesti i njezinu relevantnost za druga područja znanja te za promicanje niza moralnih, društvenih i kulturnih vrijednosti.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
9 Povijest prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
9 Povijest prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja