Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Akademski talijanski

Šifra:
226939
Kratica:
SVI PRED
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 45(SJ)
Nositelji:

v. lekt. dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš

nasl. doc. dr. sc. Marta Račić

Izvođači:

nasl. doc. dr. sc. Marta Račić (P, SJ)

v. lekt. dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš (P, SJ)

Opis predmeta:
Osposobiti studente za samostalno služenje stručnom i znanstvenom literaturom na talijanskom jeziku. Razvijati samostalnost studenata u vještinama čitanja, razumijevanja i govorenja na talijanskom jeziku. Stjecanje fonda riječi i razumijevanje gramatičkih struktura svojstvenih talijanskomu akademskomu tekstu. Pružiti studentima uvid u okosnice talijanske kulture i identiteta s posebnim naglaskom na talijansko-hrvatske povijesno-jezične dodire. Služiti se rječnicima, gramatikom i ostalim dostupnim priručnicima i izvorima za daljnje razvijanje svojih jezičnih kompetencija iz talijanskoga jezika. Primijeniti znanja talijanskoga jezika i iznositi mišljenje i stajališta o temama iz područja struke na talijanskom jeziku. Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi: Razvijati sposobnosti prepoznavanja, procjenjivanja, afirmiranja, primjenjivanja, projiciranja, modeliranja i razvojnoga usklađivanja hrvatskih civilizacijskih vrjednota; razvijati akademsku spoznaju o sustavima vrijednosti i njihovu civilizacijskom dosegu te odgojno-identitetsku usmjerenost prema nacionalnim razvojnim koncepcijama, a radi održivosti kulturne raznolikosti nasljeđa čovječanstva. Objasniti koncepcije, modele i programe ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva u institucionalnom i izvaninstitucionalnom okružju, vrijednosnu angažiranost odgoja, odgojne i obrazovne sadržajne normative, normative izgrađenosti i osposobljenosti te normative razumijevanja i pronicanja. Razviti vještinu refleksije i samorefleksije u okviru odgojno-obrazovnoga djelovanja djelotvorne usmene i pisane komunikacije s učenicima, roditeljima, kolegama učiteljima i stručnim suradnicima te predvidjeti, uočiti, utvrditi i riješiti konkretan pedagoški problem. Savjesno procjenjivati vlastite sposobnosti, umijeća i stajališta te samovrjednovati svoje znanje radi perspektivne preobrazbe shvaćanja svijeta i slobodnoga samoodređenja osobe. Prepoznati potrebu civilizacijskoga (kulturnoga, odgojnoga, obrazovnoga, prosvijećenoga, uglađenoga, uljudnoga i uopće vrijednosnoga) djelovanja u nacionalnom i širem društvenom i prostornom okruženju u službi ukupnoga razvoja hrvatske populacije. Očekivana akademska postignuća na razini predmeta: 1. Služiti se rječnicima, gramatikom i ostalim priručnicima za talijanski jezik. 2. Poznavati talijanski izgovor, slovopis i pravopis. 3. Prepoznati i protumačiti načine tvorbe riječi u talijanskom jeziku. 4. Poznavati kratku povijest talijanskoga jezika i njegove latinske korijene. 5. Primijeniti načine izražavanja vremenskih odnosa u talijanskom jeziku. 6. Prepoznati i upotrebljavati riječi i izraze za uspoređivanje, izražavanje vlastitoga mišljenja, slaganja ili neslaganja. 7. Pregledno poznavati glavne likove i događaje iz talijanske povijesti. 8. Poznavati osnovne značajke talijanske kulture i civilizacije. Opis sadržaja predmeta 1. Uporaba rječnika (vrste rječnika, rječničke natuknice, vrste riječi), gramatika i ostalih dostupnih priručnika. 2. Glasosovlje i pravopis. 3. Glavni i redni brojevi, nadnevci, računanje. 4. Morfosintaksa imenice (članovi, imenice i pridjevi). 5. Zamjenice (posvojne, odnosne). 6. Prijedlozi i padežni prijedlozi. 7. Morfosintaksa glagola (vremena, načini, konjugacije). 8. Tvorba participa prošloga i uporaba s pomoćnim glagolom. 9. Čitanje s razumijevanjem (tekstovi o talijanskim književnicima). 10.Talijanska kuhinja i kultura objedovanja kao dio kulturnoga identiteta Talijana. 11. Mediji i suvremena kultura (moda, film, televizija). 12. Talijanska umjetnost i kultura kroz gradove: Rim, Firenca, Venecija, Palermo. 13. Talijanski zemljopis kroz svetce iz Italije (sv. Benedikt, sv. Franjo Asiški, sv. Toma Akvinski, sv. Padre Pio). 14. Glavna likovi i datumi iz talijanske povijesti. 15. Ponavljanje i vrjednovanje rada na predmetu.
Obavezna literatura:

Josip Jernej (2001): Konverzacijska talijanska gramatika

Deanović, M./ Jernej, J. (2012): Talijansko-hrvatski rječnik.

Razni autori: Autentični jezični materijali i tekstovi

Preporučena literatura:

Guareschi, Giovanni (1972): Novelle da Don Camillo e il suo gregge.

Silone, Ignazio (1976): Vino e pane

Ishodi učenja:

1. Služiti se rječnicima, gramatikom i ostalim priručnicima za talijanski jezik.

2. Prepoznati i protumačiti načine tvorbe riječi u talijanskom jeziku.

3. Poznavati kratku povijest talijanskoga jezika i njegove latinske korijene.

4. Primijeniti načine izražavanja vremenskih odnosa u talijanskom jeziku.

5. Prepoznati i upotrebljavati riječi i izraze za uspoređivanje, izražavanje vlastitog mišljenja, slaganja ili neslaganja.

6. Pregledno poznavati glavne likove i događaje iz talijanske povijesti.

7. Poznavati osnovne značajke talijanske kulture i civilizacije.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
1 Kroatologija prijediplomski 1 izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
9 Povijest prijediplomski 1 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
26 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
8 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
9 Povijest prijediplomski 2 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
26 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
9 Povijest prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
26 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
9 Povijest prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
26 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 5 izborni
9 Povijest prijediplomski 5 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
26 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 6 izborni
9 Povijest prijediplomski 6 izborni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
26 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • SJ - Vježbe iz stranog jezika