Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Croatian as Foreign Language 1/Hrvatski za neizvorne govornike 1

Kratica:
CENT
Opterećenje:
15(P) + 15(S) + 30(SJ)
Nositelji:

doc. dr. sc. Antonia Ordulj

Izvođači:

doc. dr. sc. Antonia Ordulj (P, S, SJ)

Opis predmeta:
Osposobiti studenta da prepoznaje i odabere jezična sredstva potrebna za postizanje komunikacijske kompetencije na razini A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike u hrvatskom kao inom jeziku. Student će moći u usmenom i pisanom izražavanju opisati svakodnevicu (ljude, odredišta, događaje, djelovanje, blisko okružje), osvrnuti se na jednostavnije teme i tekstove te izreći vlastito mišljenje prikladnim rječnikom koji mu omogućuje snalaženje u svakodnevnim okolnostima. Akademska postignućana razini programa kojima predmet pridonosi: Razlikovati i koristiti jezične i komunikacijske elemente i obrasce potrebne za sporazumijevanje na hrvatskom jeziku prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Prepoznati vrijednost poznavanja različitih inih jezika i različitih kultura radi stjecanja interkulturne kompetencije. Osvijestiti elemente vlastite kulture i usporediti/povezati ih s obilježjima hrvatske kao druge/ine kulture. Usporediti prvi s inim jezikom kako bi razlikovali i povezivali jezične osobitosti različitih jezika. Razlikovati i opisati pojmovlje hrvatskoga standardnoga jezika. Prepoznati i objasniti posebnosti hrvatskoga jezika u odnosu prema drugim jezicima. Iskazati elemente hrvatske jezične kulture u odnosu prema drugim jezičnim kulturama. Usmeno i pisano prepoznati i protumačiti činjenice iz hrvatskoga glasoslovlja, oblikoslovlja i skladnje. Primjenjivati jezično znanje u svakodnevnom pisanom i usmenom općenju. Provoditi jezikoslovna i pravopisna pravila hrvatskoga jezika. Očekivana akademska postignuća na razini predmeta: 1. Ustanoviti sličnosti i razlike između padeža i glagolskih oblika u hrvatskom jeziku. 2. Razlikovati vrste riječi te morfološke, sintaktičke i leksičke osobitosti u hrvatskom jeziku. 3. Protumačiti kraće tekstove prikladne tematike i vokabulara. 4. Napisati jednostavnije tekstove, pisma, dopise o poznatim temama. 5. Izreći svoje mišljenje i planove te jednostavnim rječnikom opisati svakodnevne događaje. 6. Ustanoviti sličnosti i razlike između kulture hrvatskoga kao inoga jezika i kulture materinskoga jezika. 7. Prepoznati i objasniti osnovne podatke o Hrvatskoj (zastava, grb, himna, državni praznici i blagdani) te svakodnevnom životu u Hrvatskoj (imena, prezimena, hrana, hobiji, stanovanje, javni prijevoz). Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje: hrvatski glasovni sustav, prezent glagola biti i zvati se, predstavljanje. 2. Nepčani glasovi, nominativ imenica, zanimanja, države, identiteti, narodnosti. 3. Posvojne zamjenice, obitelj i kućni ljubimci. 4. Opisni pridjevi, pridjevi u opozicijama, boje. 5. Prezent glagola na -ati>-am, -iti>-im, -jeti/-im, opisivanje. 6. Akuzativ imenica, odijevanje. 7. Modalni glagoli, prezent glagola jesti/piti, kupovina. 8. Lokativ imenica, prezent glagola -ovati, -evati, -ivati> -ujem, stanovanje. 9. Perfekt glagola, hobiji. 10. Dativ imenica, glagoli slati/pisati, dopisivanje i pisanje kratkih formi (čestitka, poruka). 11. Futur, vremenska prognoza. 12. Instrumental imenica, putovanja. 13. Genitiv imenica. 14. Genitiv s brojevima, snalaženje u vremenu i prostoru. 15. Ponavljanje i usustavljivanje.
Obavezna literatura:

Čilaš-Mikulić, Marica, Gulešić Machata, Milvia, Pasini, Dinka, Udier, Sanda Lucija (2018): Hrvatski za početnike 1. Udžbenik i rječnik. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.

Čilaš-Mikulić, Marica, Gulešić Machata, Milvia, Pasini, Dinka, Udier, Sanda Lucija (2018): Hrvatski za početnike 1. Vježbenica.

Jelaska, Zrinka (2016): Basic Croatian grammar: sounds, forms, word classes

Ishodi učenja:

1. Ustanoviti sličnosti i razlike između padeža i glagolskih oblika u hrvatskom jeziku.

2. Razlikovati vrste riječi te morfološke, sintaktičke i leksičke osobitosti u hrvatskom jeziku.

3. Protumačiti kraće tekstove prikladne tematike i vokabulara.

4. Napisati jednostavnije tekstove, pisma, dopise o poznatim temama.

5. Izreći svoje mišljenje i planove te jednostavnim rječnikom opisati svakodnevne događaje.

6. Ustanoviti sličnosti i razlike između kulture hrvatskoga kao inoga jezika i kulture materinskoga jezika.

7. Prepoznati i objasniti osnovne podatke o Hrvatskoj (zastava, grb, himna, državni praznici i blagdani) te svakodnevnom životu u Hrvatskoj (imena, prezimena, hrana, hobiji, stanovanje, javni prijevoz).

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • SJ - Vježbe iz stranog jezika