Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Srednjovjekovna filozofija

Šifra:
227453
Kratica:
FIL
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Anto Gavrić

Izvođači:

prof. dr. sc. Anto Gavrić (P)

Opis predmeta:
Srednji vijek je filozofijski iznimno važno razdoblje od V. do XV. stoljeća, bogato brojnim raspravama čije je proučavanje nužno za razumijevanje razvitka filozofijske misli, a time i za suvremena filozofska tematiziranja. Naime, sučeljavanja između grčke racionalnosti te judeo-kršćanskoga i islamskoga vjerovanja preoblikovalo je filozofsko propitkivanje, otvarajući nova obzorja i nove perspektive. Povijest srednjovjekovne filozofije proučava dokumente i spise koji su prenijeli misao srednjega vijeka i tumači njihov odnos s kulturnim datostima toga razdoblja, kako bi ih se učinilo plodonosnijim za bolje razumijevanje razvoja zapadne filozofije. Približiti mislioce koji su od velikoga filozofskoga zanimanja izradili sustave te se mogu smatrati predstavnicima najvažnijih rezultata do kojih je došla interakcija između filozofije i teologije: Augustin, Boetije, Pseudo-Dionizije, Anselmo, Bernard iz Clairvauxa, Majmonid, Avicena, Averroes, Albert Veliki, Toma Akvinski, Bonaventura, Ivan Duns Škot i Vilim Occam. Dati uvod u široko područje filozofskih disciplina: logike, kozmologije, metafizike, etike, estetike, antropologije, političke filozofije i dr. Predavanja uključuju obradu tematskih cjelina s kratkim povijesnim kontekstom, čitanje izvornih tekstova i kritičke rasprave. Upoznati studente s najznačajnijim školama i najvažnijim autorima srednjega vijeka, raznolikošću njihova učenja i promišljanja o najznačajnijim filozofijskim temama, bitnim pojmovima i definicijama, raznolikošću pristupa i promišljanja, značajem srednjovjekovne filozofije za razumijevanje znanstvene kulture Zapada te njezinom aktualnošću i značajem za suvremena filozofijska tematiziranja. Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi: 1. Opisati osnovne probleme kojima se bave različite filozofske discipline, definirati ih i reproducirati koristeći filozofsko pojmovlje. 2. Usporediti različite filozofske pravce te identificirati uzročno-posljedične odnose koji su doveli do oblikovanja filozofske misli kroz povijest. 3. Povezivati filozofske ideje i učenja s filozofima kojima pripadaju. 4. Kritički se odnositi prema raznim filozofijskim koncepcijama i usmjerenjima te u tom smislu zauzeti vlastito stajalište. Očekivana akademska postignuća na razini predmeta: 1. Navesti i objasniti škole i filozofske struje u srednjem vijeku. 2. Istaknuti i analizirati značajnije filozofe i važnija djela te objasniti kako se prenosilo znanje, kako su cirkulirala djela autora. 3. Objasniti ključne pojmove i definicije te prikazati njihov razvoj i recepciju. 4. Rekonstruirati i vrjednovati važnije teze i teme. 5. Razlikovati i vrjednovati iznesene razloge u srednjovjekovnoj metodi rasprava (quaestiones disputatae). Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje: upućivanje u srednji vijek 2. Zašto proučavati srednjovjekovnu filozofiju? 3. Sreća - Boetije, Utjeha filozofije 4. Lijepo 5. Koncepcije ljubavi 6. Vrijeme 7. Filozofija jezika 8. Knjiga - religije 9. Čovjek - antropološke formulacije 10. Metafizika osobe 11. Status metafizike 12. Transcendentali 13. Metafizika i Bog 14. Politička filozofija 15. Aktualnost srednjovjekovne filozofije

Legenda

  • P - Predavanja