Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Pedagogija mladosti

Kratica:
EDU
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Sandra Car

Izvođači:

doc. dr. sc. Sandra Car (P)

Opis predmeta:
Pravilno interpretirati osnovne pojmove iz područja pedagogije mladosti. Kritički analizirati najvažnije biološke, psihološke i socijalne odrednice mladih. Problematizirati mlade unutar različitih socijalnih konteksta (obitelj, škola, slobodno vrijeme). Poznavati osnove pedagoškoga rada s mladima. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi: Poznavati čovjekov razvoj s njegovim temeljnim značajkama, posebnostima, zaštitnim i rizičnim čimbenicima te okolišnim utjecajima i sukladno tomu znati ciljano primijeniti odgojno-obrazovna znanja i umijeća radi poticanja pozitivnoga razvoja, samostalnosti, samopoštovanja, stvaralaštva, darovitosti, prevencije, intervencije i tretmana osoba s poteškoćama u ponašanju. Tumačiti proces odgoja i obrazovanja kroz prizmu: odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije), upravljanja personalizacijom, socijalizacijom i inkulturacijom ljudskoga bića, djelovanja na zdravstvena, psihomotorička, spoznajna, moralna, čuvstvena, motivacijska i društvena područja osobe te prava i obveza djeteta, odgajanika, majke, oca, posvojitelja, udomitelja, odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Kategorizirati i kritički prosuđivati različite izvore znanja iz područja odgojno-obrazovnih znanosti i temeljem toga poticati vještine organiziranja i planiranja te predlagati sadržaje u obiteljskom, institucijskom i slobodnovremenskom okviru. Razviti vještinu refleksije i samorefleksije u okviru odgojno-obrazovnoga djelovanja djelotvorne usmene i pisane komunikacije s učenicima, roditeljima, kolegama učiteljima i stručnim suradnicima te predvidjeti, uočiti, utvrditi i riješiti konkretan pedagoški problem. Protumačiti odgojno-obrazovni tijek kroz pedagogijske, zdravorazumske, naravne, moralne, etičke, bioetičke, pravne i psihologijske norme te na temelju toga opravdati važnost odgoja i obrazovanja za razvoj osoba, obitelji, naroda i društva u cjelini. Stvoriti stručnjaka odgojno-obrazovne struke koji ispunjava pretpostavke za slobodno razvijanje i cjelovito formiranje sebe u akademskoga građanina uz njegovanje vrlina čovječnosti, istinoljubivosti, čestitosti, pravednosti, pravičnosti, ljudskih i civilizacijskih vrijednosti, zajedništva, suradnje, solidarnosti, pomaganja, odgovornosti, brige za druge, međusobnoga poštovanja bez nesnošljivosti te usmjerenosti na aktivno povećanje dobrobiti pripadnika hrvatskoga društva. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta: - definirati i klasificirati osnovne pojmove pedagogije mladosti - objasniti društveno-povijesnu uvjetovanost mladosti - objasniti razvojne značajke mladih - preispitati oblike i uzroke ponašanja karakterističnih za razdoblje mladosti - problematizirati obilježja odnosa mladih s najvažnijim socijalizacijskim agensima (obitelj, škola, vršnjaci, slobodno vrijeme, mediji) - procijeniti mogućnosti i načine odgojnog djelovanja na tijek razvoja mladih Opis sadržaja predmeta: 1. Pedagogija mladosti: predmet, sadržaj, osnovni pojmovi, metodologija istraživanja 2. Društveno-povijesna uvjetovanost mladosti 3. Tjelesni, spoznajni, društveni i osjećajni razvoj mladeži 4. Oblikovanje identiteta 5. Razvoj moralnih vrijednosti 6. Ponašanja i stajališta vezana uz zdravlje 7. Vršnjački odnosi mladih. Romantični odnosi mladih 8. Vrjednote i ponašanja mladih vezanih uz spolnost 9. Slobodno vrijeme mladih. Uloga medija u životima mladih 10. Poremećaji u ponašanju mladih. Ovisnosti 11. Mladi i formalno obrazovanje. Profesionalna orijentacija i izlazak na tržište rada 12. Mladi i odnosi s roditeljima 13. Pedagoški rad s mladima u školi i slobodnom vremenu 14. Mladi u širem socijalnom kontekstu. Mladi kao problem i mladi kao resurs 15. Nacionalni program za mlade

Legenda

  • P - Predavanja