Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika

Kratica:
KROBI423
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Antonia Ordulj

Izvođači:

doc. dr. sc. Antonia Ordulj (P, S)

Opis predmeta:
Pružiti suvremeni uvid u proces ovladavanja hrvatskim kao inim jezikom te osposobiti studente za samostalno izvođenje nastave hrvatskoga za neizvorne govornike. Objasniti i prosuđivati o općenitim i specifičnim osobitostima pri ovladavanju i poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika. Raspravljati o komunikacijskoj kompetenciji i razinama u hrvatskom kao inom jeziku prema Zajedničkomu europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ). Analizirati osobitosti pri poučavanju promjenjivih i nepromjenjivih vrsta riječi te leksičkih jedinica u hrvatskom kao inom jeziku. Analizirati nastavne aktivnosti pri poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika. Akademska postignuća (ishodi učenja) na razini programa kojima predmet pridonosi: Iskazati, razlikovati i koristiti normu i gramatičko pojmovlje hrvatskoga standardnoga jezika. Identificirati i objasniti posebnosti hrvatskoga jezika u odnosu prema drugim jezicima. Razumijevati i tumačiti činjenice iz hrvatske fonologije, morfologije, sintakse i leksika. Primjenjivati jezično znanje u pisanom i usmenom općenju, na lektorskim, uredničkim i korektorskim poslovima. Pridržavati se jezikoslovnih, pravopisnih i stilskih norma hrvatskoga jezika u akademskom i neakademskom diskursu. Očekivana akademska postignuća (ishodi učenja) na razini predmeta: 1. Opisati i razlikovati temeljne procese pri ovladavanja inim jezikom. 2. Objasniti proces usvajanja hrvatskoga kao inoga jezika kod nasljednih govornika. 3. Izreći definiciju komunikacijske kompetencije i razlikovati razine u hrvatskom kao inom jeziku prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. 4. Objasniti i razlikovati metode poučavanja inih jezika. 5. Objasniti te raspravljati o ovladavanju padežima, glagolskim vrstama te leksičkim jedinicama na nastavi hrvatskoga kao inoga jezika. 6. Ustanoviti osobitosti između prijemnih i proizvodnih vještina pri ovladavanju hrvatskim kao inim jezikom. 7. Izabrati i provesti nastavne aktivnosti na nastavi hrvatskoga kao inoga jezika. Opis sadržaja predmeta: 1. Uvod u nastavni plan. 2. Hrvatski kao ini jezik i nasljedni govornici. 3. Metode poučavanja stranih jezika. 4. Motivacija i strategije pri ovladavanju inim jezikom. 5. Obrada jezičnih informacija i međujezik. 6. Komunikacijska jezična kompetencija prema Zajedničkomu europskom referentnom okviru za jezike. 7. Jezična razina A2 u hrvatskom kao inom jeziku prema Zajedničkomu europskom referentnom okviru za jezike. 8. Jezična razina B1 u hrvatskom kao inom jeziku prema Zajedničkomu europskom referentnom okviru za jezike. 9. Jezične razine B2 u hrvatskom kao inom jeziku prema Zajedničkomu europskom referentnom okviru za jezike. 10. Jezične razine C1 u hrvatskom kao inom jeziku prema Zajedničkomu europskom referentnom okviru za jezike. 10. Ovladavanje padežima u hrvatskom kao inom jeziku. 12. Ovladavanje glagolima u hrvatskom kao inom jeziku. 13. Ovladavanje leksičkim jedinicama u hrvatskom kao inom jeziku. 14. Nastavne aktivnosti na nastavi hrvatskoga kao inoga jezika. 15. Usustavljivanje gradiva i vrjednovanja rada na predmetu.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar