Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Croatian as Foreign Language 2/Hrvatski za neizvorne govornike 2

Šifra:
249459
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(LK) + 15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Antonia Ordulj

Izvođači:

doc. dr. sc. Antonia Ordulj (LK, P, S)

Opis predmeta:
Osposobiti studenta da prepoznaje i odabere jezična sredstva potrebna za postizanje komunikacijske kompetencije na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike u hrvatskom kao inom jeziku. Student će moći u usmenom i pisanom izražavanju opisati teme iz svakodnevnoga života (obitelj, škola, putovanja, aktualni događaji), osvrnuti se na teme i tekstove iz kulture te tuđa mišljenja, sudjelovati u razgovoru o poznatim temama te u neformalnom razgovoru s prijateljima i poznanicima, razmjenjivati i provjeravati informacije od osobnoga značaja.
Obavezna literatura:

Čilaš-Mikulić, Marica, Gulešić Machata, Milvia, Udier, Sanda Lucija (2008): Razgovarajte s nama! A2-B1. Udžbenik hrvatskoga jezika za više početnike. FF press, Zagreb.

Čilaš-Mikulić, Marica, Gulešić Machata, Milvia, Udier, Sanda Lucija (2008): Razgovarajte s nama! A2-B1. Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskoga jezika za više početnike.

Ishodi učenja:

1. Opisati i koristiti sličnosti i razlike između padeža i glagolskih oblika u hrvatskom jeziku

2. Razlikovati osobitosti pridjevsko-zamjeničke sklonidbe u hrvatskom jeziku.

3. Opisati osobitosti stupnjevanja pridjeva u hrvatskom jeziku.

4. Opisati i koristiti glagolska vremena (prezent, perfekt, futur I., futur II.), načine (imperativ, kondicional I.) te glagole prema vidu.

5. Razlikovati vrste riječi te morfološke, sintaktičke i leksičke osobitosti u hrvatskom jeziku

6. Usporediti tekstove prikladne tematike i vokabulara

7. Napisati prikladnim rječnikom tekstove, pisma, dopise o poznatim temama te izvještaje zadane forme.

8. Izreći svoje mišljenje i planove te opisati svakodnevne događaje.

9. Razlikovati i usporediti sličnosti i razlike između kulture hrvatskoga kao inoga jezika i kulture materinskoga jezika

10. Prepoznati i objasniti osnovne podatke o Hrvatskoj (svakodnevna kultura, hrvatske regije, hrvatski iseljenici i njihove zajednice u svijetu).

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • LK - Lektorske vježbe