Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska dijalektologija

Šifra:
37872
Kratica:
KROBO685
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković

Izvođači:

prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković (P)

dr. sc. Lidija Bogović (S)

Opis predmeta:
Teme kolegija: Odnos dijalektologije prema drugim lingvističkim disciplinama Suvremeno dijalekatno stanje u odnosu prema dijalekatnim granicama u prijašnjim stoljećima Dijalektologija kao genetskolingvistička disciplina i dijalektologija u okviru strukturalističkoga poimanja lingvistike Osnove dijalektološke terminologije: odnos mjesni govor - skupina govora - poddijalekt - dijalekt - narječje Osnovne jezične značajke čakavskoga narječja Dijalekti čakavskoga narječja Osnovne jezične značajke kajkavskoga narječja Dijalekti kajkavskoga narječja Osnovne jezične značajke arhaične štokavštine Arhaična štokavština u odnosu prema čakavštini i kajkavštini Osnovne jezične značajke novoštokavštine Odnos arhaične štokavštine i novoštokavštine Govori janjevačkih i karaševskih Hrvata Uloga dijalekta u dijalekatnoj književnosti Cilj kolegija: Upoznavanje s hrvatskom dijalektologijom u cjelini Spoznaja važnosti hrvatskih narječja i dijalekata u razvoju hrvatske pismenosti i književnosti kroz stoljeća Rad na seminarima prati nastavu na predavanjima Dio nastave odvijat će se na terenu
Obavezna literatura:

1. A = teška Vranić, S., Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2005., 376. str. + poseban Dodatak s tabelama i kartama Ivšić, S., Jezik Hrvata kajkavaca, prir. J. Lisac, Matica hrvatska Zaprešić, Zaprešić, 1996., 111 str. + karta Ivšić. S., Današnji posavski govor, prir. Božidar Finka, u: Izabrana djela iz slavenske akcentuacije, München, 1971., str. 217.-482 + karte B = lagana Lukežić, I., Čakavski ikavsko-ekavski dijalekt, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1990., 126 str. + tabele i karte Lisac, J., Tragom zavičaja, Književni krug, Split, 2006., 180. str. Vulić, S., Dubrovački govor od početka 20. do početka 21. stoljeća, u: Zadarski filološki dani 1. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga 20. i 21. svibnja 2005., ur. Vanda Babić i Zdenka Matek Šmit, Zadar, 2007., str. 97.-112.

Preduvjeti za upis predmeta:

Fonologija hrvatskoga jezika (položen)

Morfologija hrvatskoga jezika (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
1 Kroatologija prijediplomski 6 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar