Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska književnost srednjovjekovlja

Kratica:
KROBO135
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić (P, S)

Opis predmeta:
Predmet Hrvatska književnost srednjovjekovlja obrađuje temeljna književnopovijesna pitanja koja su povezana uz najnovije spoznaje o toj presudnoj epohi europske povijesti a sve na temelju pojedinačnih analiza kako književnih tako i neknjiževnih izvora, zatim fenomena povezanih s obrazovanjem i intelektualnim radom u hrvatskoj kulturnoj povijesti toga vremena. Polaznici predmeta upoznat će se s metodološkim problemima suvremene medievalistike i osposobiti za kritičku primjenu raznih pristupa tekstovima hrvatskog srednjeg vijeka, kao što će poboljšati svoje razumijevanje konteksta hrvatske kulture u tom vremenu a posebno s obzirom na odnose prema drugim europskim kulturama. Tako će studenti izučavati neke od temeljnih koncepata onodobnog života ljudi, pojmove braka i djece, ljubavi i ratova, pojam pakla i čistilišta, raja i putovanja u daleke zemlje. Ciljevi predmeta su sljedeći: svladavanje temeljnih pitanja povijesti hrvatske srednjovjekovne kulture i književnosti kao i znanja o povijesti arhitekture i glazbe, slikarstva i prirodnih znanosti. Studenti će se osposobiti da samostalno interpretiraju i analiziraju tekstove iz hrvatskog srednjeg vijeka kao i da razumiju to vrijeme i presudne silnice koje su se od njega otputile prema suvremenosti. Na primjerima iz hrvatske srednjovjekovne književnosti osposobit će se studente za metodološki utemeljen pristup tim sadržajima kao i njihovo suvereno poznavanje hrvatskog identiteta u tom razdoblju. Na svakoj razini poduke studenti će biti osposobljavani da razumiju vrijeme od raspada Rimskog carstva do Kolumbovog otkrića zapadnog puta u Indije i to u svoj složenosti i presudnost što ju je to vrijeme posjedovalo. 1. Gottschalk na Trpimirovom dvoru i počeci hrvatske pismenosti. Uvid u djelatnost benediktinaca u vrijeme hrvatskih narodnih vladara. Akvileja i njezin značaj u kulturnoj povijesti Hrvata. 2. Lucidar i sustav srednjovjekovnog školovanja uspoređen s humanističkim. O sveučilišnom životu u srednjovjekovlju. Primjer dominikanskog učilišta u Zadru. Herman Dalmatinac i njegov doprinos intelektualnoj razmjeni između istoka i zapada. 3. Fiziolog i književnost o životinjama. Roman o liscu i njegova poetika. Srednjovjekovni bestijarij u hrvatskoj likovnoj kulturi. Sveti Franjo o životinjama. 4. Marko Polo i njegova putovanja u Aziju opisana u knjizi Il Millione. Hodočašće kao oblik srednjovjekovnog življenja. Komunikacije u srednjem vijeku. Gastronomske navike u srednjem vijeku i njihova teatralizacija. 5. Toma arhiđakon i njegova Kronika. Pitanje književnih rodova i žanrova u srednjem vijeku. Analiza pravnog teksta u Korčulanskom zborniku s uvidom u odnos stvarnosti i fikcije u književnoj kulturi onoga vremena. Hrvatski pravni spisi. 6. Prezibter iz Duklje i njegov Ljetopis. Postanak Hrvatske kronike i fabulacije o kralju Zvonimiru. Legenda o postanku Dubrovnika i njezin odjek kod Williama Shakespearea. Gradske kronike i naracije o svecima zaštitnicima hrvatskih gradova. 7. Analiza pjesama iz Pariškog zbornika. Pojam pjesmarice u književnoj povijesti. Jacopone da Todi pisac lauda i pauperističkih stihova. Kritičnost u onovremenoj poeziji. Svit se konča i Balade Petrice Kerempuha. Pakao u srednjovjekovlju. 8. Pogled na europsku književnost i filozofiju srednjeg vijeka te na njezine glavne protagoniste. Abelard i Heloisa. Roman o ruži. Koncept ljubavi u europskom srednjovjekovlju. Bogumili. Križarski ratovi kao književna tema i književni laboratorij. 9. Mjesta i predmeti kulturne proizvodnje u srednjem vijeku te instrumenti njezinog širenja. Odnos rukopisa i pisane knjige. Roman Umberta Eca U ime ruže kao izvor za proučavanje srednjevjekovne duhovnosti. Od Orfeja preko Dobrog pastira do Krista. O putovanjima na drugi svijet. 10. Načini prikazivanja stvarnosti u srednjem vijeku: doživljaj prostora i vremena te njihovih stvarnih i irealnih granica. Pojam Indije. Opći pogled na srednjovjekovnu književnost, na njezine oblike i teme te glavne duhovne utjecaje koji su je oblikovali. Alegoreza i njezini primjeri u djelima srednjovjekovnih autora. 11. Dramaturgija srednjovjekovnog kazališta. Pitanje "evolucije" kazališnih oblika. Zagrebački Missale antiquissimum. Kritika evolucionizma i pogledi ritualista na srednjovjekovno kazalište. Od Planctusa do Muke. Alternativno kazalište. 12. Prikazanja u zrelom srednjem vijeku. Ciklička muka Isusa Krista i njezine hrvatske inačice. Muka svete Margarite kao najviši stupanj razvitka srednjovjekovne drame u osvit humanizma. Pitanje Marulićevog dramskog autorstva. 13. Hrvatska srednjovjekovna proza i njezin dijakronijski pregled. Oblikovni principi srednjovjekovnog pripovijedanja. Postupak kanonizacije kao idealan uzorak proznog interteksta. Proze iz Dubrovačkog zbornika. Roman o Troji. Aleksandrida. 14. Funebralna srednjovjekovna lirika. Odnos prema smrti u srednjem vijeku. Tretiranje djece u srednjem vijeku. Apokalipsa kao književni žanr. Smrt u likovnoj umjetnosti. Bratovštine kao funebralna pratnja. 15. Što je danas aktualno u knjizi Jesen srednjeg vijeka Johana Huizinge. Pogled na doprinos srednjovjekovnoj kulturi pisaca iz grupe francuskih analista. Doprinos Radoslava Katičića poznavanju hrvatske srednjovjekovne književnosti i obrazovanja
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Obavezna literatura:

1. Eduard Hercigonja; Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja; Matica hrvatska, Zagreb (1994)

2. Dunja Fališevac; Hrvatska srednjovjekovna proza:književnopovijesne i poetičke osobine, Zagreb, 1980.; Hrvatsko filološko društvo (1980)

3. Radoslav Katičić; Litterarum studia - Književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja; Matica hrvatska, Zagreb (1998)

4. Slobodan Prosperov Novak,; Povijest hrvatske književnosti. Od početaka do Krbavske bitke 1493, sv. I, Antibarbarus, Zagreb, 1996.; Antibarbarus (1996)

11. Robert Ernst Curtius; Europska književnost i latinsko srednjovjekovlje, preveo S. Markuš, Zagreb, 1998.; Naprijed (1998)

Preporučena literatura:

5. Urednici:Vesna Badurina Stipčević i Ana Marija Durigl; Hrvatska srednjovjekovna proza, I-II, Stoljeća hrvatske književnosti, sv. 115-116, Zagreb, 2013. (hrestomatija s tekstovima); Matica hrvaska (2013)

6. Amir Kapetanović, Dragica Malić i Kristina Štrkalj Despot; Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo. Pjesme, plačevi i prikazanja na hrvatskom jeziku, Zagreb, 2010. (hrestomatija s tekstovima); , Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2010)

7. Urednici: Vjekoslav Štefanić i suradnici; Hrvatska književnost srednjega vijeka, Pet stoljeća hrvatske književnosti, sv. 1, Matica hrvatska, Zora, Zagreb, 1969.; Matica hrvatska (1969)

8. Uredinik: Anđelko Badurina; Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Zagreb, 1990.; Kršćanska sadašnjost (1990)

9. Tomislav Raukar; Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje, Zagreb, 1997.; Školska knjiga (1997)

10. Tomislav Raukar i Neven Budak; Hrvatska povijest srednjeg vijeka, Zagreb, 2006.; Školska knjiga (2006)

12. Jacques Le Goff; Srednjovjekovni imaginarij, prevela M. Svetl, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 1993.; Antibarbarus (1993)

13. Jacques Le Goff; Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, prevela Gordana V. Popović; pogovor Igor Fisković, Zagreb, 1998.; Goldenmarketing (1998)

14. Jacques Le Goff; Intelektualci u srednjem vijeku, prevela M. Vekarić, Zagreb, 2009.; Naklada Jesenski i Turk (2009)

15. Johan Huizinga; Jesen srednjeg vijeka, preveo D. Perković, Zagreb, 1991.; Naprijed (1991)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar