Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja

Šifra:
217042
Kratica:
SOC
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Neven Hrvatić

Izvođači:

prof. dr. sc. Neven Hrvatić (P, S)

Opis predmeta:
Uvođenje studenata u područje pedagogije, utemeljenja i osnovnih terminoloških određenja: polazišta, teorijski okviri i praktična provedba, važni za nastavničku izobrazbu. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sustavan uvid u odrednice suvremenoga odgoja i obrazovanja. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi Vještine kritičkoga promišljanja međunarodnih procesa i procesa globalizacije. Poznavanje i razumijevanje područja ekonomskih, kulturnih i političkih društvenih procesa, prevladavajućih društvenih vrijednosti, aktualnih oblika društvenoga djelovanja te načina funkcioniranja i konstitucije različitih oblika društvenosti. Vještine pisanoga i usmenoga izvještavanja te javnoga prezentiranja sadržaja. Upoznavanje i osposobljavanje za samostalni računalni rad pri pisanju i obradi tekstova, radu s bazama podataka. Sposobnost učinkovitoga, samostalnoga i timskoga djelovanja te usmenoga i pisanoga predstavljanja rezultata rada. Sposobnost prezentacije rezultata istraživanju pojedinih društvenih pojava i problema za stručnu i širu javnost. Sposobnost etičkoga razumijevanja i provođenje profesionalne etike. Prepoznavanje potrebe i spremnost za uključenje u cjeloživotno učenje. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta 1. Sažeti temeljna znanja, opisati cjelovitu strukturu i terminologiju pedagogijske znanosti. 2. Kritički analizirati stanje i probleme suvremene pedagogijske teorije, pedagoške prakse i nastavničke izobrazbe. 3. Definirati i objasniti smisao, strukturu i proširenu djelatnost odgoja, obrazovanja i škole u suvremenom kontekstu. 4. Izdvojiti i usporediti pedagoške modele odgoja i obrazovanja s aspekta djece/učenika s posebnim potrebama.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar