Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska tradicijska kultura i globalizacija

Šifra:
226945
Kratica:
SOC
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Marta Račić

Izvođači:

doc. dr. sc. Marta Račić (P, S)

Opis predmeta:
Upoznati studente s hrvatskom tradicijskom kulturom (materijalnom i nematerijalnom) te osvijestiti njezin značaj u procesima identifikacije i globalizacije. Kroz predavanja i seminare studentima će se predstaviti svi oblici tradicijske kulture od graditeljstva, uređenja doma, tekstilnoga rukotvorstva do narodnih običaja i folklornoga glazbenoga izričaja. Razmatrati hrvatsku tradicijsku kulturu u međupovezanosti s individualizacijom, urbanizacijom, (post)industrijalizacijom, atomizacijom društva i postmodernošću te prilagodbu te način očuvanja hrvatske tradicijske kulture suvremenomu društvenomu kontekstu. Osposobiti studente za uočavanje uzročno-posljedičnih veza između zemljopisno, klimatski i povijesno uvjetovanih odrednica tradicijske kulture. Osvijestiti kod studenata spoznaju da tradicijska kultura prenosi bogatstvo lokalnih praksi i na taj način sudjeluje u oblikovanju nacionalnoga identiteta u globalnom kontekstu. Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi: Definirati gospodarske, kulturne i političke društvene tijekove, dominantne društvene vrijednosti, postojeće oblike društvenoga djelovanja kao i oblike i funkcije različitih tipova društvenosti Interpretirati osnovne pojmove kulturne antropologije Prezentirati vještine pisanoga i usmenoga izvještavanja te javnoga izlaganja sadržaja Izgraditi kritičko stajalište prema društvenim tijekovima i fenomenima. Razvijati sposobnosti prepoznavanja, procjenjivanja, afirmiranja, primjenjivanja, projiciranja, modeliranja i razvojnoga usklađivanja hrvatskih civilizacijskih vrjednota; razvijati akademsku spoznaju o sustavima vrijednosti i njihovu civilizacijskom dosegu te odgojno-identitetsku usmjerenost prema nacionalnim razvojnim koncepcijama, a radi održivosti kulturne raznolikosti nasljeđa čovječanstva. Savjesno procjenjivati vlastite sposobnosti, umijeća i stajališta te samovrjednovati svoje znanje radi perspektivne preobrazbe shvaćanja svijeta i slobodnoga samoodređenja osobe. Osposobiti studenta za učinkovito, samostalni i timsko djelovanje. Očekivana akademska postignuća na razini predmeta: 1. Prepoznati i razlikovati oblike materijalne i nematerijalne tradicijske kulture. 2. Nabrojati hrvatsku nematerijalnu kulturnu baštinu na UNESCO-ovim popisima. 3. Objasniti relevantnost hrvatske tradicijske kulture u ostvarenju određenih tipova društvene solidarnosti u hrvatskom društvenom kontekstu. 4. Objasniti tradiciju kao dinamično svojstvo 4. Razlikovati elemente tradicijske kulture prema četiri etnografska areala. 5. Raspravljati o ulozi tradicijske kulture u nacionalnom i globalnom diskursu. 6. Samostalno istražiti mogućnosti primjene elemenata tradicijske kulture u svrhe turizma. 7. Ocijeniti položaj pojedinih sastavnica hrvatske tradicijske kulture u okvirima suvremenoga društvenoga konteksta. 8. Spoznati potrebu civilizacijskoga (kulturnoga, odgojnoga, obrazovnoga, prosvijećenoga, uglađenoga, uljudnoga i uopće vrijednosnoga) djelovanja u nacionalnom i širem društvenom i prostornom okruženju u službi ukupnoga razvoja hrvatske populacije Opis sadržaja predmeta 1. Uvodno predavanje: upoznavanje sa silabom i obvezama na kolegiju 2. Što je tradicijska kultura - terminološka neujednačenost pojma (tradicijska, pučka, narodna, seljačka) 3. Poimanje hrvatskoga prostora u kontekstu europskoga - četiri etnografska areala 4. Uloga tradicijske kulture u formiranju nacionalnoga identiteta 5. Metode istraživanja u etnologiji 6. Narodno graditeljstvo, opremanje doma, poljodjelstvo, tekstilno rukotvorstvo 7. Hrvatski narodni običaji - životni običaji i običaji kroz godinu 8. Tradicijska glazba (pjesme, plesovi, glazbala) 9. Narodne nošnje, vez, nakit, oružje kao ukras 10. Narodni obrti i izrada igračaka 11. Tradicionalna prehrana - zemljopisno, klimatski i gospodarski uvjetovana 12. Lokalne prakse - nacionalni identitet - globalizacijski kontekst 13. Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-ovim popisima 14. Mogućnosti korištenja tradicijske kulture u razvoju (kulturnoga) turizma 15. Ponavljanje i vrjednovanje rada na predmetu.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar