Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Komunikacijsko-medijske teorije

Šifra:
228067
Kratica:
SOC
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivana Greguric

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ivana Greguric (P, S)

Opis predmeta:
Predmet promišlja utjecaj medija na ontologiju i antropologiju čovjeka u današnjem informacijskom društvu kao "društvu spektakla". To se odnosi i na "klasične" medije (novine, radio i televizija) i na Internet kao novi medij. Mediji kao nositelji poruke i produžena ruka čovjeka stvaraju sliku povijesne zbilje i etičke vrijednosti koje pod utjecajem vlasnika medija i globalnoga utjecaja znanosti i tehnike mijenjaju današnje društvo i postaju glavni pokretač (pre)oblikovanja svijeta. U tom smislu važno je promišljati aktualne utjecaje i moć suvremenih medija na kreiranje društvenih procesa. Kroz kolegij studenti će se upoznati sa različitim teorijama medija, mediologije i filozofije medija (Harold Innis, Marshall McLuhan Walter Benjamin, Theodor Adorno i Max Horkheimer, Regis Debray, Gunther Anders, Guy Debord, Jean Baudrillard i dr.) Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi: sposobnost razumijevanja i interpretacija načina nastanka, značenje i primjena pojedinih socioloških teorija poznavanje i razumijevanje temeljnih odrednica sociološkoga mišljenja poznavanje i razumijevanje područja ekonomskih, kulturnih i političkih društvenih procesa, prevladavajućih društvenih vrijednosti, aktualnih oblika društvenoga djelovanja te načina funkcioniranja i konstitucije različitih oblika društvenosti poznavanje i razumijevanje osnovnih teorijskih pristupa u sociologiji vještine pisanoga i usmenoga izvještavanja te javnoga prezentiranja sadržaja sposobnost učinkovitoga, samostalnoga i timskoga djelovanja te usmenoga i pisanoga predstavljanja rezultata rada sposobnost prezentacije rezultata istraživanju pojedinih društvenih pojava i problema za stručnu i širu javnost sposobnost učinkovitoga korištenja raznih metoda komuniciranja s društvom u cjelini Očekivana akademska postignuća na razini predmeta: sposobnost razumijevanja i interpretacija načina nastanka, značenje i primjena pojedinih teorija definirati osnovnu terminologiju, ključne koncepte mediologije kritički promišljati ulogu i značaj medijske propagande zauzimanje stava prema teorijskim i praktičnim segmentima problematike medija stjecanje znanja za svijet multimedijske komunikacije sposobnost učinkovitoga korištenja raznih metoda komuniciranja s društvom u cjelini sposobnost etičkoga razumijevanja i provođenje profesionalne etike samostalno analiziranje medijske manipulacije i medijskoga zavođenja samostalno praćenje promjena u medijima Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje - upoznavanje sa silabom, ciljevima kolegija, načinom rada na predavanjima i seminarima te pravilima vrjednovanja rada studenata 2. Uvod u komunikacijsko-medijske teorije - definiranje osnovnoga nazivlja, problemskih motiva i ključnih koncepta 3. Profesionalni standardi izvješćivanja - kodiranje i dekodiranje medijskoga teksta, odabir događaja vrijednih medijske pozornosti 4. Društvena uloga medija i utjecaj medija na društvene skupine i pojedinca, cenzura i autocenzura, lažne vijesti 5. Digitalni McLuhan - globalno selo, vrući i hladni mediji 6. Mediologija - Regis Debray 7. Mehanička reprodukcija - Walter Benjamin 8. Teorija medija - Harold Innis 9. Društvo spektakla - Guy Debord 10. Simulacija i zbilja - Jean Baudrillard 11. Utjecaj telekomunikacija na percepciju - Paul Virilio i virtualna slika 12. Društveni kontekst radija i televizije - svijet kao fantom i matrica - Gunther Anders 13. Etika proizvodnje i konzumiranja vijesti u suvremenom društvu - novinarski kodeks časti, primjeri neetičnosti u javnom prostoru 14. Socijalni kontekst i nasilje u medijima "The mean world syndrome" - George Gerbner, teorija kultivacije 15. Zaključna razmatranja - vrjednovanje postignuća na predmetu.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar