Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sociološke teorije 2

Šifra:
46229
Kratica:
SOCBO517
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
7.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Erik Brezovec

Izvođači:

doc. dr. sc. Erik Brezovec (P, S)

Opis predmeta:
Osnovni je cilj kolegija osposobiti student(ic)e da samostalno i kritički tumače društvene fenomene pomoću analitičkih oruđa koje nude obrađivane teorije. Pri tome se poseban naglasak stavlja na sintetiziranje znanja, tj. kritičko prosuđivanje i povezivanje različitih teorijskih pristupa. Studenti/ce će biti potaknuti/e da kroz prizmu obrađivanih teorija prepoznaju društvene probleme kao istraživačke teme, te da razmišljaju o tome kako bi se koncepti i teorije o kojima čitaju u sklopu kolegija mogli primijeniti na hrvatsko društvo.
Obavezna literatura:

1. Becker, Howard; Preispitivanje teorije etiketiranja; u: Amalgam, 5, str. 99-119

2. Berger, Peter L. i Thomas Luckmann; Socijalna konstrukcija zbilje; Zagreb: Naprijed, str. knjiga

3. Certeau, Michel de; Invencija svakodnevice; Zagreb: Naklada MD (2002), str. 7-95

4. De Beauvoir, Simone; Drugi spol, u: Žene i filozofija,; Zagreb: Centar za ženske studije, Nadežda Čačinović (ur.), str. 135-162

5. Elias, Norbert; O procesu civilizacije: Sociogenetska i psihogenetska istraživanja; Zagreb: Antibarbarus, str. 7-98; 457-538

Preporučena literatura:

6. Goffman, Erving; Kako se predstavljamo u svakodnevnom životu; Beograd: Geopoetika (2000), str. 11-47

7. Mead, George Herbert; Um, osoba i društvo sa stajališta socijalnog biheviorista.; Zagreb: Naklada Jesenski i Turk: Hrvatsko sociološko društvo (2003), str. I-XXX; 147-177

8. Ritzer, George; Suvremena sociologijska teorija; Zagreb: Globus (1997), str. Odabrana poglavlja

9. Spasić, Ivana; Sociologije svakodnevnog života.; Beograd: Radunić (2004), str. knjiga

10. Touraine, Alain; Sociologija društvenih pokreta; Beograd: Radnička štampa (1983), str. 7-201

Preduvjeti za upis predmeta:

Sociološke teorije 1 (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar