Skoči na glavni sadržaj

Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Kroatologija, ak. god. 2020/2021

Vrsta studija: preddiplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
188067 Osnove hrvatske jezične kulture Da 3.0 15 30 0 0 0 0
188063 Fonologija hrvatskoga jezika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
84454 Hrvatski identitet u europskom kontekstu Da 5.0 30 0 0 0 0 0
144284 Uvod u kroatologiju Da 5.0 15 15 0 0 0 0
45641 Hrvatska književnost srednjovjekovlja Da 5.0 15 15 0 0 0 0
37431 Hrvatska kulturna i politička povijest srednjega vijeka Da 5.0 30 15 0 0 0 0
165536 Tjelesna kultura i šport 1 Ne 0.0 0 0 0 0 0 30
Izborna grupa: KRO (1787) - Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1.semestru {min. 4.0 - max. 7.0} ECTS iz gr. 1787.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
144304 History of Croatian Culture Da 4.0 30 0 0 0 0 0
213971 Hrvatska enciklopedika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188083 Hrvatska gastronomija i enologija Da 2.0 15 15 0 0 0 0
213968 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća Da 3.0 30 0 0 0 0 0
188079 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države Da 2.0 15 15 0 0 0 0
213976 Jerome of Stridon Da 3.0 30 0 0 0 0 0
213975 Jeronim Dalmatinac Da 3.0 30 0 0 0 0 0
215951 Rodna problematika u hrvatskoj književnosti ranoga novovjekovlja Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213978 Ruđer Bošković Da 3.0 30 0 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Da 5.0 15 0 105 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3557) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati do kraja studija (min.4.0-maks.4.0) ECTS iz gr.3557

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
188080 Hrvatski glagolizam Da 3.0 30 15 0 0 0 0
37435 Hrvatska kulturna i politička povijest 16. i 17. stoljeća Da 5.0 30 15 0 0 0 0
37436 Hrvatska književnost ranoga novovjekovlja Da 5.0 30 15 0 0 0 0
187990 Uređivanje teksta Da 2.0 15 30 0 0 0 0
165537 Tjelesna kultura i šport 2 Ne 0.0 0 0 0 0 0 30
Izborna grupa: KRO (3001) - izborni TZP

Opis: Upisati ukupno u 2..semestru {min. 5.0 - max. 7.0} ECTS iz gr. 3001

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
214650 Diplomatika s egdotikom i kronologijom Da 3.0 0 30 0 0 0 0
209791 Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku Da 3.0 0 30 0 0 0 0
209489 Društveni vidovi turizma i religioznosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
214834 Etika Da 4.0 30 30 0 0 0 0
213953 Filozofija 19. stoljeća Da 4.0 30 30 0 0 0 0
187889 Filozofija povijesti Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214823 Filozofska i kulturna antropologija Da 4.0 30 30 0 0 0 0
217040 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
223567 Glotodidaktika Da 3.0 30 0 0 0 0 0
185331 Grčki jezik Da 5.0 0 15 0 0 45 0
37562 Grčko-rimska religija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
214019 Hrvati u Sjevernoj Americi Da 2.0 15 15 0 0 0 0
200603 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja Da 4.0 30 0 0 0 0 0
38059 Hrvatska povijest u 19. st. Da 5.0 30 0 0 0 0 0
38067 Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća Da 5.0 30 0 0 0 0 0
194398 Hrvatske manjinske zajednice Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213951 Hrvatski kulturni turizam Da 3.0 0 30 0 0 0 0
223531 Hrvatsko brodovlje u novom vijeku Da 3.0 15 15 0 0 0 0
215033 Hrvatsko društvo i vjerske slobode Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214021 Identitet moliških Hrvata Da 2.0 30 0 0 0 0 0
214015 Integrativna bioetika Da 2.0 30 0 0 0 0 0
217042 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja Da 3.0 15 15 0 0 0 0
194399 Javni sustavi i stanovništvo Da 2.0 15 15 0 0 0 0
187819 Logika 1 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
177435 Ljudska prava Da 2.0 30 0 0 0 0 0
214830 Metafizika Da 4.0 30 30 0 0 0 0
187891 Nova etička kultura Da 3.0 15 15 0 0 0 0
214016 Novi koncept države Da 3.0 15 15 0 0 0 0
28470 Novinarska etika Da 4.0 15 15 0 0 0 0
38003 Opća povijest medija i komunikacije Da 5.0 15 15 0 0 0 0
213964 Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen Da 3.0 30 0 0 0 0 0
200597 Poetika Frane Petrića Da 3.0 15 15 0 0 0 0
200712 Politička geografija Da 4.0 30 0 0 0 0 0
38053 Povijest Hrvatske (7.-16.st.) Da 5.0 30 0 0 0 0 0
214832 Racionalizam i empirizam Da 4.0 30 30 0 0 0 0
214024 Semiotika kulture Da 3.0 15 15 0 0 0 0
37769 Sociologija hrvatskoga društva 2 Da 4.0 0 30 0 0 0 0
213987 Suvremena rodoslovna istraživanja Da 3.0 15 15 0 0 0 0
215147 Suvremeni izazovi društvene obnove Da 3.0 0 30 0 0 0 0
194401 Tipologija iseljavanja Da 2.0 15 15 0 0 0 0
215028 Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo Da 3.0 0 30 0 0 0 0
28462 Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku Da 5.0 30 0 0 0 0 0
86089 Uvod u novinarstvo Da 5.0 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3557) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati do kraja studija (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
Izborna grupa: KRO (1787) - Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1.+2. sem: {min. 12.0 - maks. 14.0} ECTS iz gr. 1787.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
188088 Hrvati i slavenski svijet Da 2.0 15 15 0 0 0 0
215162 Hrvatska reformacijska književnost Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213973 Hrvatski pravopis Da 3.0 0 30 0 0 0 0
188089 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini Da 2.0 15 15 0 0 0 0
215209 Marin Držić Da 3.0 15 15 0 0 0 0
215154 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188077 Pravogovor Da 3.0 15 30 0 0 0 0
215211 Spomenička baština kao povijesni izvor Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188090 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka Da 2.0 15 15 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Da 5.0 15 0 105 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
188064 Morfologija hrvatskoga jezika Da 5.0 30 15 0 0 0 0
52318 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo Da 4.0 15 15 0 0 0 0
37452 Hrvatska književnost moderne i postmoderne Da 5.0 30 15 0 0 0 0
204038 Latinski jezik Da 3.0 0 15 0 45 0 0
185308 Tjelesna kultura i šport 3 Ne 0.0 0 0 0 0 0 30
37448 Hrvatska kulturna i politička povijest 18. i 19. stoljeća Da 5.0 30 15 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3557) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati do kraja studija (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
Izborna grupa: KRO (1787) - Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1.+2.+3. sem: {min. 15.0- max. 18.0} ECTS iz gr. 1787.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
144304 History of Croatian Culture Da 4.0 30 0 0 0 0 0
213971 Hrvatska enciklopedika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188083 Hrvatska gastronomija i enologija Da 2.0 15 15 0 0 0 0
213968 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća Da 3.0 30 0 0 0 0 0
188079 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države Da 2.0 15 15 0 0 0 0
213976 Jerome of Stridon Da 3.0 30 0 0 0 0 0
213975 Jeronim Dalmatinac Da 3.0 30 0 0 0 0 0
215951 Rodna problematika u hrvatskoj književnosti ranoga novovjekovlja Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213978 Ruđer Bošković Da 3.0 30 0 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Da 5.0 15 0 105 0 0 0
Izborna grupa: KRO (3001) - izborni TZP

Opis: Upisati ukupno u 1.+ 2. i 3. sem: {min. 8.0 - max. 10.0} ECTS iz gr. 3001.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
201296 Alojzije Stepinac-nadbiskup i totalitarni režiimi Da 3.0 0 30 0 0 0 0
213954 Filozof prava i države Ante Starčević Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214828 Filozofija kulture Da 4.0 30 30 0 0 0 0
214835 Filozofija prosvjetiteljstva Da 4.0 30 30 0 0 0 0
214008 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213988 Grci na Jadranu Da 3.0 0 30 0 0 0 0
187864 Hrvatska estetika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
214009 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura Da 3.0 30 15 0 0 0 0
38057 Hrvatska latinistička historiografija Da 5.0 30 0 0 0 0 0
38056 Hrvatska povijest (16.-18.st.) Da 5.0 30 0 0 0 0 0
188122 Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća Da 5.0 30 0 0 0 0 0
213990 Iliri Da 3.0 0 30 0 0 0 0
214838 Izbori i društvene zakonitosti Da 3.0 0 30 0 0 0 0
214011 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva Da 2.0 15 15 0 0 0 0
202401 Mediji i Domovinski rat Da 3.0 0 30 0 0 0 0
194389 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva Da 2.0 15 0 15 0 0 0
38065 Opća povijest 20. stoljeća Da 5.0 30 0 0 0 0 0
86090 Osnove komunikologije Da 5.0 30 0 0 0 0 0
214655 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike Da 3.0 0 30 0 0 0 0
194392 Povijest hrvatskoga iseljeništva Da 3.0 15 15 0 0 0 0
93908 Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta Da 4.0 30 0 0 0 0 0
94019 Povijest i kultura staroga Egipta Da 3.0 30 0 0 0 0 0
93907 Prapovijest i prve civilizacije Da 3.0 30 0 0 0 0 0
38648 Psihologija spolnosti Da 3.0 30 0 0 0 0 0
28713 Psihologijska etika Da 2.0 30 0 0 0 0 0
214837 Socijalna filozofija Da 3.0 30 0 0 0 0 0
215026 Sociologija hrvatskoga društva 1 - Sociologija hrvatskih regija Da 4.0 15 30 0 0 0 0
177708 Sociologija morala Da 4.0 30 0 0 0 0 0
214826 Srednji vijek i renesansa Da 4.0 30 30 0 0 0 0
215117 Stanovništvo svijeta Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214839 Suvremeni duhovni izazovi Da 3.0 15 15 0 0 0 0
194394 Teorija migracija Da 2.0 15 15 0 0 0 0
214818 Uvod u filozofiju Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214820 Uvod u kulturologiju Da 3.0 30 0 0 0 0 0
200121 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave Da 5.0 15 45 0 0 0 0
172495 Uvod u sociologiju Da 5.0 30 15 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45833 Hrvatska usmena književnost Da 4.0 15 15 0 0 0 0
37456 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća Da 5.0 30 15 0 0 0 0
188075 Hrvatska etnologija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188074 Sintaksa hrvatskoga jezika Da 4.0 30 15 0 0 0 0
185309 Tjelesna kultura i šport 4 Ne 0.0 0 0 0 0 0 30
37450 Hrvatska književnost romantizma i realizma Da 5.0 30 15 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3557) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati do kraja studija (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
Izborna grupa: KRO (1787) - Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4. sem: {min. 21.0 -maks. 23.0} ECTS iz gr. 1787.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
188088 Hrvati i slavenski svijet Da 2.0 15 15 0 0 0 0
215162 Hrvatska reformacijska književnost Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213973 Hrvatski pravopis Da 3.0 0 30 0 0 0 0
188089 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini Da 2.0 15 15 0 0 0 0
215209 Marin Držić Da 3.0 15 15 0 0 0 0
215154 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188077 Pravogovor Da 3.0 15 30 0 0 0 0
215211 Spomenička baština kao povijesni izvor Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188090 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka Da 2.0 15 15 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Da 5.0 15 0 105 0 0 0
Izborna grupa: KRO (3001) - izborni TZP

Opis: Upisati ukupno u 1.+ 2.+ 3. i 4. sem: {min. 11.0- max. 15.0} ECTS iz gr. 3001.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
214650 Diplomatika s egdotikom i kronologijom Da 3.0 0 30 0 0 0 0
209791 Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku Da 3.0 0 30 0 0 0 0
209489 Društveni vidovi turizma i religioznosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
214834 Etika Da 4.0 30 30 0 0 0 0
213953 Filozofija 19. stoljeća Da 4.0 30 30 0 0 0 0
187889 Filozofija povijesti Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214823 Filozofska i kulturna antropologija Da 4.0 30 30 0 0 0 0
217040 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
223567 Glotodidaktika Da 3.0 30 0 0 0 0 0
185331 Grčki jezik Da 5.0 0 15 0 0 45 0
37562 Grčko-rimska religija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
214019 Hrvati u Sjevernoj Americi Da 2.0 15 15 0 0 0 0
200603 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja Da 4.0 30 0 0 0 0 0
38059 Hrvatska povijest u 19. st. Da 5.0 30 0 0 0 0 0
38067 Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća Da 5.0 30 0 0 0 0 0
194398 Hrvatske manjinske zajednice Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213951 Hrvatski kulturni turizam Da 3.0 0 30 0 0 0 0
223531 Hrvatsko brodovlje u novom vijeku Da 3.0 15 15 0 0 0 0
215033 Hrvatsko društvo i vjerske slobode Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214021 Identitet moliških Hrvata Da 2.0 30 0 0 0 0 0
214015 Integrativna bioetika Da 2.0 30 0 0 0 0 0
217042 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja Da 3.0 15 15 0 0 0 0
194399 Javni sustavi i stanovništvo Da 2.0 15 15 0 0 0 0
187819 Logika 1 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
177435 Ljudska prava Da 2.0 30 0 0 0 0 0
214830 Metafizika Da 4.0 30 30 0 0 0 0
187891 Nova etička kultura Da 3.0 15 15 0 0 0 0
214016 Novi koncept države Da 3.0 15 15 0 0 0 0
28470 Novinarska etika Da 4.0 15 15 0 0 0 0
38003 Opća povijest medija i komunikacije Da 5.0 15 15 0 0 0 0
213964 Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen Da 3.0 30 0 0 0 0 0
200597 Poetika Frane Petrića Da 3.0 15 15 0 0 0 0
200712 Politička geografija Da 4.0 30 0 0 0 0 0
38053 Povijest Hrvatske (7.-16.st.) Da 5.0 30 0 0 0 0 0
214832 Racionalizam i empirizam Da 4.0 30 30 0 0 0 0
214024 Semiotika kulture Da 3.0 15 15 0 0 0 0
37769 Sociologija hrvatskoga društva 2 Da 4.0 0 30 0 0 0 0
213987 Suvremena rodoslovna istraživanja Da 3.0 15 15 0 0 0 0
215147 Suvremeni izazovi društvene obnove Da 3.0 0 30 0 0 0 0
194401 Tipologija iseljavanja Da 2.0 15 15 0 0 0 0
215028 Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo Da 3.0 0 30 0 0 0 0
28462 Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku Da 5.0 30 0 0 0 0 0
86089 Uvod u novinarstvo Da 5.0 30 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
37462 Hrvatsko arheološko nasljeđe Da 4.0 15 15 0 0 0 0
173415 Hrvatsko latinističko nasljeđe Da 5.0 30 15 0 0 0 0
37464 Hrvatska likovna umjetnost Da 4.0 15 15 0 0 0 0
188087 Zemljopisna obilježja Hrvatske Da 2.0 15 15 0 0 0 0
37469 Povijest hrvatskoga kazališta Da 5.0 30 0 0 0 0 0
188084 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture Da 2.0 15 15 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3557) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati do kraja studija (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
Izborna grupa: KRO (1787) - Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4.+5. sem: {min. 29.0- maks. 31.0} ECTS iz gr. 1787.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
144304 History of Croatian Culture Da 4.0 30 0 0 0 0 0
213971 Hrvatska enciklopedika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188083 Hrvatska gastronomija i enologija Da 2.0 15 15 0 0 0 0
213968 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća Da 3.0 30 0 0 0 0 0
188079 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države Da 2.0 15 15 0 0 0 0
213976 Jerome of Stridon Da 3.0 30 0 0 0 0 0
213975 Jeronim Dalmatinac Da 3.0 30 0 0 0 0 0
215951 Rodna problematika u hrvatskoj književnosti ranoga novovjekovlja Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213978 Ruđer Bošković Da 3.0 30 0 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Da 5.0 15 0 105 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
188081 Povijest hrvatskoga književnoga jezika Da 3.0 30 15 0 0 0 0
37872 Hrvatska dijalektologija Da 5.0 15 15 0 0 0 0
38842 Povijest hrvatske filozofije Da 5.0 15 15 0 0 0 0
188082 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi Da 3.0 15 15 0 0 0 0
38774 Završni rad Da 5.0 0 0 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3557) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati do kraja studija (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
Izborna grupa: KRO (1787) - Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4.+5.+6. sem: {min. 38.0 - maks. 38.0} ECTS iz gr. 1787.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
188088 Hrvati i slavenski svijet Da 2.0 15 15 0 0 0 0
215162 Hrvatska reformacijska književnost Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213973 Hrvatski pravopis Da 3.0 0 30 0 0 0 0
188089 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini Da 2.0 15 15 0 0 0 0
215209 Marin Držić Da 3.0 15 15 0 0 0 0
215154 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188077 Pravogovor Da 3.0 15 30 0 0 0 0
215211 Spomenička baština kao povijesni izvor Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188090 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka Da 2.0 15 15 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Da 5.0 15 0 105 0 0 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • PK - Vježbe u praktikumu
  • LK - Lektorske vježbe
  • SJ - Vježbe iz stranog jezika
  • TJ - Vježbe tjelesnog odgoja

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta