Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Prirodni oblici kretanja

Kratica:
RPO223
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Donata Vidaković Samaržija

Izvođači:

doc. dr. sc. Donata Vidaković Samaržija (P, S)

Opis predmeta:
Kroz kolegij se uče i usavršavaju teorijska i praktična kineziološka znanja koja proizlaze iz programa tjelesne i zdravstvene kulture, a odnose se na prirodne oblike kretanja i jednostavne forme igara primjenjive u radu sa djecom predškolske dobi. Cilj predmeta je usvajanje određenog fonda motoričkih informacija neophodnih za realizaciju adekvatnih kinezioloških postupaka kojima se utječe na morfološka obilježja, te motoričke i funkcionalne sposobnosti predškolske djece. Rad studenta na predmetu će se vrednovati i ocjenjivati tijekom nastave, te izradom završnog seminarskog rada. Ne postoje preduvjeti za upis kolegija Prirodni oblici kretanja.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar