Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Morfologija hrvatskoga standarnog jezika

Šifra:
158375
Kratica:
HRP312
Visoko učilište:
Sveučilište u Zadru
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Marijana Bašić

Izvođači:

doc. dr. sc. Marijana Bašić (P, S)

Opis predmeta:
Temeljni je cilj kolegija ovladavanje morfološkom normom hrvatskoga standardnog jezika odnosno upoznavanje studenata s morfologijom kao jezikoslovnom znanošću i njezinim odnosom prema drugim jezikoslovnim znanostima. Nastava se organizira u obliku predavanja i seminara. Na predavanjima se studenti upoznaju s programskim sadržajima, a na seminarima rješavaju konkretne jezične zadatke, analiziraju odabrane tekstove te komentiraju domaće zadaće. Uz to, studenti tijekom semestra izrađuju seminarski rad koji predstavlja sintezu svih ishoda učenja. Nakon odslušanog kolegija student će moći: - definirati i opisati temeljne jezikoslovne pojmove iz područja morfologije, - opisivati vrste riječi, - kritički se osvrnuti na otvorena pitanja morfološke norme, - analizirati i adekvatno primijeniti stečena znanja ove jezikoslovne discipline i dovoditi je u vezu s drugim jezikoslovnim disciplinama, - morfološki analizirati tekstove.
Obavezna literatura:

1. Gramatika po izboru: 1. Babić, S. i dr. (2007). Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika. Zagreb: NZ Globus. - poglavlje: IV. Morfologija (str. 277-579) 2. Barić, E. i dr. (1995). Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga. - poglavlje: Morfologija (str. 95-284) 3. Silić, J. i Pranjković, I. (2007). Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga. - poglavlje: Morfologija (str. 37-146)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar