Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska leksikologija

Kratica:
HRP324
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Marijana Bašić

doc. dr. sc. Vice Šunjić

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studentice i studente sa strukturom leksika hrvatskoga standardnog jezika, s osnovnim leksičko-semantičkim odnosima u njemu te s raslojavanjem leksika i leksičkim posuđivanjem. Nastava se organizira u obliku predavanja i seminara. Na predavanjima se studenti upoznaju s programskim sadržajima, a na seminarima rješavaju konkretne jezične zadatke te komentiraju domaće zadaće. Uz to, studenti tijekom semestra izrađuju seminarski rad koji predstavlja sintezu svih ishoda učenja. Nakon odslušanih predavanja i napravljenih vježbi studenti će moći: 1. Odrediti i opisati temeljne pojmove iz područja hrvatske leksikologije 2. Opisati leksikološki sustav hrvatskog standardnog jezika 3. Osvrnuti se na otvorena pitanja na području leksikologije u hrvatskom standardnom jeziku 4. Primjereno primijeniti stečena znanja 5. Dovoditi leksikologiju u vezu s drugim jezikoslovnim disciplinama
Obavezna literatura:

1. 1.Raffaeli, Ida: O značenju. Uvod u semantiku. Matica hrvatska: Zagreb, 2015. 2.Šimunović, Petar: Uvod u hrvatsko imenoslovlje. Golden marketing/tehnička knjiga: Zagreb, 2009. 3.Šarić, Ljiljana: Antonimija u hrvatskome jeziku: semantički, tvorbeni i sintaktički opis. Hrvatska sveučilišna naklada: Zagreb: 2007. 4.Tafra, Branka: Od riječi do rječnika. Školska knjiga: Zagreb, 2005. 5.Petrović, Bernardina: Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskome jeziku. Hrvatska sveučilišna naklada: Zagreb: 2005. 6.Trask, Robert Lawrence: Temeljni lingvistički pojmovi. Školska knjiga: Zagreb, 2005. Preveo Benedikt Perak. [Afazija. Analogija. Arbitrarnost. Denotacija. Dijalekt. Disleksija. Društveno raslojavanje jezika. Etimologija. Frazem. Ikoničnost. Ime. Jezični dodir. Jezični znak. Komponentna analiza. Konotacija. Leksik. Leksikografija. Metafora. Onomastika. Posuđenica. Pragmatika. Semantička uloga. Semantika. Semiotika.] 7.Samardžija, Marko: Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika. Školska knjiga: Zagreb, 1995. Popravljena izdanja: Zagreb, 11998., 22000., 32001., 42003.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar