Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove latinskog jezika I

Kratica:
GRČ102
Opterećenje:
15(A) + 15(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Teuta Serreqi Jurić

mr. sc. Sanja Smodlaka Vitas

Izvođači:

doc. dr. sc. Teuta Serreqi Jurić (P)

mr. sc. Sanja Smodlaka Vitas (A)

Opis predmeta:
U sklopu predmeta obrađuju se sljedeće cjeline: glasovni sustav latinskog jezika, izgovor i pravila o naglašavanju, morfologija imena (deklinacija imenica, pridjeva, zamjenica, brojeva, komparacija pridjeva, tvorba i komparacija priloga) te morfologija glagola (tvorba prezentske osnove i konjugacija). Cilj je predmeta svladati pravila o čitanju i naglašavanju latinskih riječi, upoznati osnove morfologije imena i glagola te analizirati i prevesti latinske rečenice i jednostavnije tekstove na hrvatski jezik.
Obavezna literatura:

1. Gortan - Gorski - Pauš, Elementa Latina, Zagreb: Školska knjiga, bilo koje izdanje

Legenda

  • P - Predavanja
  • A - Auditorne vježbe