Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodika glazbene kulture I

Šifra:
45811
Kratica:
MGK1-6US
Visoko učilište:
Učiteljski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
15(V) + 45(P)
Nositelji:

Darko Đekić, prof., v. pred.

Izvođači:

Darko Đekić, prof., v. pred. (V, P)

Opis predmeta:
PREDUVJET UPISA PREDMETA Glazbeno pismo, Glazbena kultura i Glazbeni praktikum I-IV - položeni! PREDVIĐENI ISHODI UČENJA Studenti će moći demonstrirati temeljno poznavanje glazbene kulture, razvitit vještine prepoznavanja glazbenoga djela, slušanjem razvijati ljubav i razumijevanje zavičajne glazbe, usvojenim metodama slušanja glazbe pri izradi pismene pripreme znati pravilno primijeniti glazbene elmente odslušanog djela te idjeno usmjeriti likovno i literarno izražavanje djeteta uz aktivnost slušanja glazbe. OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA Pojam i definicija metodike glazbene kulture. Predmetni kurikulum. Nastavni oblici i metode rada. Pripremanje učitelja za nastavu glazbe. Glazbene sposobnosti. Pjevanje kao područje glazbene kulture.Osnove vokalne tehnike. Narodna pjesma. Koreografija naučene pjesme. Metodički pristup učenja pjesme po sluhu. Sviranje kao područje glazbene kulture. Orffov instrumentarij. Brojalica. Slušanje glazbe kao područje glazbene kulture. Vokalna, instrumentalna i vokalno-instrumentalna glazba. Analiza glazbenog djela. Izražavanje dojmova i vrednovanje doživljaja. Priprema za završni ispit.
Obavezna literatura:

1. O.1 Njirić, N. (2001), Put do glazbe. Zagreb: Školska knjiga O.2 Požgaj, J. (1998), Metodika nastave glazbene kulture u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga O.3 Riman, M. (2008), Dijete pjeva. Rijeka: Učiteljski fakultet u Rijeci O.4 Sam, R.( 1998), Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta. Rijeka: Glosa

Dobrota Snježana (2012): Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju.

Vesna Svalina (2015): Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe

Pavel Rojko (2012): Metodika nastave glazbe. Teorijsko-tematski aspekti.

Ishodi učenja:

1. Student će nakon odslušanog kolegija u okviru općih kompetencija biti osposobljen za: -metodički pristup za rad sa djecom u nižim razredima osnovne škole -kritički i estetski osvrt prema glazbenim djelima -demonstriranje i korištenje osnovnih elemenata glazbenog sluha u kreativnom glazbenom izrazu

2. Student će moći navesti teorijske odrednice-metode, oblike rada, sadržaje, ciljeve i zadatke glazbene kulture.

Preduvjeti za upis predmeta:

Glazbena kultura (položen)

Legenda

  • P - predavanja
  • V - Vježbe