Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodika prirode i društva II

Šifra:
58011
Kratica:
MPD2-8US
Visoko učilište:
Učiteljski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(V) + 30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Dunja Anđić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Dunja Anđić (V, P)

Opis predmeta:
PREDUVJET UPISA PREDMETA Metodika prirode i društva I - položena! PREDVIĐENI ISHODI UČENJA Nakon odslušanog kolegija student će moći: 1. analizirati temeljne kompetencije učenika u odgojno-obrazovnim područjima (kojima pripada sadržajno određenje nastavnog predmeta prirode i društva) i oblikovati ishode učenja; 2. koristiti dokumente koji omogućuju planiranje i ostvarivanje odgojno-obrazovnoga procesa; 3. primijeniti didaktičko-metodičke spoznaje o planiranju poučavanja učenika; 4. oblikovati sadržaje poučavanja prema načelima korelacije, integracije i interdisciplinarnosti; 5. objasniti materijalno-tehničke pretpostavke učenja i poučavanja s obzirom na posebnosti odgojno-obrazovnoga područja; 6. planirati učenje i poučavanje sadržaja odgojno-obrazovnoga područja u različitim okruženjima u školi i izvan nje; 7. predstaviti pristupe koji potiču problemsko-istraživačke aktivnosti učenika u odgojno-obrazovnim područjima kurikuluma odnosno u nastavi prirode i društva; 8. demonstrirati i prezentirati aktivnosti u planiranju i izvedbi nastave prirode i društva u simuliranoj situaciji. Kolegij uključuje sljedeće sadržaje: 1. Programski temelji nastave pid u nižim razredima osnovne škole i njihovo metodičko oblikovanje: - Prirodoslovni sadržaji; - Geografski sadržaji; - Sadržaji vremena i povijesni sadržaji; - Ekonomski sadržaji; - Sadržaji o kulturi, građanstvu i ljudskim pravima; - Sadržaji o zdravstvenom (spolnom/rodnom) odgoju; - Sadržaji prometnog odgoja; - Prigodne teme i sadržaji. 2. Projektna nastava (UČENIČKI PROJEKTI INDIVIDUALNI I SKUPNI; POJMOVNI PROJEKT) 3. NASTAVNA PRIPREMA (elementi).
Obavezna literatura:

De Zan, I. (2010): Metodika prirode i društva

Kostović- Vranješ, V (2015): Metodika nastave prirodoslovnog područja

Razni autori: Udžbenici prirode i društva od I. do IV. razreda osnovne škole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2019): Kurikulum nastavnog predmeta priroda i društvo za osnovne škole.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2006): Nastavni plan i program za osnovnu školu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2010): Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta: Škola za život: Metodički priručnici

Preporučena literatura:

2. 1. Miljević, R.R. (1999.). Odgoj za razvoj. Jastrebarsko: Naklada Slap. 2. Spajić-Vrkaš, V., Kukoč, M., Bašić, S. (2001.). Interdisciplinarni rječnik: obrazovanje za ljudska prava i demokraciju. Zagreb: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO i Projekt Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske škole. 3. Spajić-Vrkaš, V., Stričević, I., Maleš, D., Matijević, M. (2004). Poučavati prava i slobode. Zagreb: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Razni autori: dodatna literatura

Preduvjeti za upis predmeta:

Metodika prirode i društva I (položen)

Legenda

  • P - predavanja
  • V - Vježbe