Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku

Opterećenje:
15(G) + 15(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Irena Krumes

Izvođači:

doc. dr. sc. Irena Krumes (G, P)

Mirela Mršić Pavičić (G)

Opis predmeta:
Svrha ovoga kolegija je upoznati studente s leksičkom normom suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika te zakonitostima hrvatskog rječotvorja. Produbljujući znanja o gramatičkom sustavu hrvatskoga jezika na spomenutim razinama, osposobiti ih kao buduće učitelje za uspješno izvođenje nastave iz hrvatskoga jezika u mlađim razredima osnovne škole te da se u svom budućem radu samostalno i kritički služe jezikoslovnom literaturom. Sadržaji kolegija su: Osnovni pojmovi opće teorije jezika: riječ (leksem, leksikologija), termin (terminologija), frazem (frazeologija), rječnik (leksikografija), vrste značenja (polisemija, sinonimija, paronimija, homonimija), metafora i metonimija; rječotvorba (rječotvorna porodica, tvorbena raščlamba), mjesto tvorbe u jezikoslovlju. Hrvatski standardni jezik: leksičko ustrojstvo, vrste rječnika, hrvatski rječnici; osnove rječotvorja, tvorbene osnove i nastavci, tvorbeni načini. Jezična praksa: leksikološke i leksikografske vježbe, denotat/konotat, podrijetlo i uporaba riječi; tvorbene vježbe (tvorba imenica, pridjeva, glagola, priloga).
Obavezna literatura:

Samardžija, Marko (2019): Hrvatska leksikografija (od početaka do kraja XX. stoljeća)

Samardžija, Marko (1995): Leksikologija hrvatskog jezika

Moguš, Milan (2009): Povijest hrvatskoga književnog jezika

Preporučena literatura:

Rafaelli, Ida (2015): O značenju. Uvod u semantiku

Ishodi učenja:

1. svladati leksikološke poddiscipline: onomastiku, frazeologiju

2. ovladati odnosima sinonimije, antonimije i homonimije.

3. ovladati značenjem jezičnoga purizma kao i odnosima domaćih i stranih riječi u hrvatskome jeziku.

4. prepoznati i ovladati prilagodbom posuđenica na svim jezičnim razinama

Legenda

  • P - Predavanja
  • G - Govorne vježbe