Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Psihologija odstupajućih doživljavanja i ponašanja u djetinjstvu i adolescenciji

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Slavka Galić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Slavka Galić (P, S)

Opis predmeta:
Na osnovi razumijevanja osnovnih pojmova iz psihopatologije te poznavanja odstupajućih doživljavanja i ponašanja u djetinjstvu i adolescenciji omogućiti studentima da prepoznaju simptome koji mogu upućivati na različite psihopatološke poremećaje u djetinjstvu i adolescenciji.
Obavezna literatura:

Davison, G. C., Neale J. M. (2002): Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja

Vulić-Prtorić Anita (2004): Depresivnost u djece i adolescenaata

Wenar C. (2002): Razvojna psihopatologija i psihijatrija od dojenačke dobi do adolescencije

Vulić-Prtorić Anita, Cifrek-Kolarić Marta (2011): Istraživanja u razvojnoj psihopatologiji

Ishodi učenja:

1. Analizirati istraživanja iz područja odstupajućih doživljavanja i ponašanja u djece i adolescenata

2. Prepoznati razvojne promjene i odstupanja kod djece i adolescenata.

3. Analizirati odstupajuća ponašanja kod djece i adolescenata

4. Primijeniti spoznaje iz područja odstupajućih ponašanja i doživljavanja djece i adolescenata

5. Poticati osiguravanje primjerenog programa u suradnji sa stručnim timom

6. Poticati uključenost djece

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar