Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Menadžment

Opterećenje:
45(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Sanja Knežević Kušljić, prof. v. š.

Izvođači:

dr. sc. Andreja Katolik Kovačević, pred. (S)

dr. sc. Sanja Knežević Kušljić, prof. v. š. (P, S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je osposobiti studente za razumijevanje teorijskog i praktičnog znanja iz područja menadžmenta, za efektivno i efikasno upravljanje organizacijom, radom i ljudima u svim vrstama organizacija i na svim organizacijskim razinama s posebnim naglaskom na temeljne menadžerske funkcije (planiranje, organiziranje, vođenje, upravljanje ljudskim potencijalima, kontroliranje).
Obavezna literatura:

Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P., Pološki Vokić, N (2008): Temelji menadžmenta

Preporučena literatura:

Certo, S.C., Certo, S.T.: (2009): Moderni mendžment

Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P., Pološki Vokić, N (2008): Suvremeni menadžment - Vještine, sustavi i izazovi

Buble M. (2006): Osnove menadžmenta,

Ishodi učenja:

1. Definirati i objasniti temeljne pojmove iz područja menadžmenta

2. Identificirati i razlikovati ključni doprinos pojedine teorije menadžmenta

3. Analizirati utjecaj okoline na procese u poduzeću

4. Primijeniti odgovarajuće tehnike planiranja, organiziranja, upravljanja ljudskim potencijalima, vođenja i motiviranja, i kontrole

5. Razumjeti uloge, zadatke i način rada menadžera u pojedinim funkcijama organizacije u kompleksnim uvjetima

6. Samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz područja menadžmenta kroz izradu seminarskog rada

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar