Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ritmika i ples

Šifra:
219189
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(V) + 15(P)
Izvođači:

Mirna Mikić, pred. (V, P)

Opis predmeta:
Na osnovu stečenih znanja o ritmici i plesu, usvojenih vještina i navika studenti će biti kompententni primijeniti svladane sadržaje u radu sa djecom mlađe školske dobi. Studenti će putem ovog predmeta ovladati teorijsko-motoričkim znanjem i vještinom potrebnom u realizaciji programskih sadržaja plesa u odgojno-obrazovnom procesu (tjelesna i zdravstvena kultura) na svim razinama, te u radu s osobama različite dobi u području sportske rekreacije, kineziterapije i sporta.
Obavezna literatura:

Wolf Cvitak. J. (2004): Ritmička gimnastika

Ishodi učenja:

1. Studenti će moći pravilno tumačiti, interpretirati temeljne pojmove i stručne termine iz ritmike i plesa

2. Studenti će moći samostalno organizirati i provoditi aktivnosti vježbanja plesnih elemenata i koreografskih cjelina folklornog i društvenog plesa s djecom mlađe školske dobi.

3. Studenti će moći samostalno organizirati i provoditi metodičke postupke učenja elemenata (s tijelom i na spravama) ritmičke gimnastike te njihovu primjenu u nastavnom procesu s djecom mlađe školske dobi.

4. Studenti će moći organizirati primjenjivati aktivnosti plesnih sadržaja i ritmičke gimnastike za razvoj i održavanje antropoloških obilježja djece mlađe školske dobi

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe