Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Inženjerska geodezija u graditeljstvu

Kratica:
47DA03_1
Opterećenje:
30(P) + 20(PRJ) + 10(T)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Rinaldo Paar

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Rinaldo Paar (P)

dr. sc. Ivan Jakopec (PRJ, T)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa posebnostima Inženjerske geodezije u poslovima projektiranja, izgradnje i korištenja objekata vezanih uz: niskogradnju, visokogradnju, energetiku, izradu projekata regulacije postojećih naselja i pri izgradnji novih naselja, te usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o Inženjerskoj geodeziji. Vrste izvođenja nastave - predavanja - vježbe - mješovito e-učenje - terenska nastava - samostalni zadaci - multimedija i mreža - timski zadaci Obveze studenata Obvezna nazočnost na više od 70% predavanja i vježbi. Izrada projektnih zadatka na vježbama. Za svaki projekt student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 pitanja. Projektni zadaci su: 1. Izračun kubatura zemljanih masa 2. Izrada elaborata iskolčenja prometnice 3. Izračun točnosti proboja tunela Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz dva kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem kolokvija dužan je pristupiti pismenom dijelu na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog dijela ispita vrijedi za sve redovne ispitne rokove (bilo koji od četiri ispitna roka). Pravo na oslobađanje od pismenog ispita ostvaruju studenti koji ostvare minimalno ocjenu 2 iz oba kolokvija. Ocjena iz pismenog dijela ispita i kolokvija utvrđuje na sljedeći način: Postotak - ocjena: 51% do 60% - dovoljan (2) 61% do 75% - dobar (3) 76% do 90% - vrlo dobar (4) 91% do 100% - izvrstan (5) Usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima postavljanjem 3-5 pitanja. Ocjenu usmenog dijela ispita formira nastavnik na osnovu ispravnosti i cjelovitosti odgovora na postavljena pitanja Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra prilikom izrade projektnih zadataka, putem kolokvija i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima: - usmeni dio ispita 50% - kolokvij ili pismeni dio ispita 30% - projektni zadaci 20% Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija Putem: 1. Izrade projektnih zadataka - 3 zadatka 2. polaganja kolokvija - 2 kolokvija 3. pismenog dijela ispita 4. usmenog dijela ispita 5. Vrednovanjem nastavnika anketiranjem od strane studenata
Obavezna literatura:

Kapović, Zdravko (2010): Geodezija u niskogradnji

Moser, M, Hoffmeister, H., Muller, G, Schlemmer H, Staiger, R., Wanninger, L. (2012): Handbuch Ingenieurgeodasie - Grundlagen

Janković, Mato (1981): Inženjerska geodezija III

Paar, Rinaldo (2021): Rukopis s predavanja

Ishodi učenja:

1. Objasniti moderne senzore i sustave koji se koriste u inženjerskoj geodeziji

2. Objasniti ulogu i zadaće geodetskog nadzora pri izgradnji velikih građevinskih objekata.

3. Definirati geodetske radove vezane uz projektiranje, izgradnju i eksploataciju mostova, tunela, željeznica, cjevovoda, dalekovoda i hidrotehničkih objekata.

4. Odrediti elemente kružnih, prijelaznih i složenih krivina.

5. Odrediti najprikladnije geodetske metode za iskolčenje donjeg ustroja mosta te određivanja pomaka pri probnom opterećenju mosta geodetskim metodama

6. Izraditi geodetski projekt za izgradnju mostova i tunela

7. Izračunati potrebnu točnost podzemne geodetske osnove u tunelogradnji

8. Predložiti geodetske mjerne sustave za kontinuirani monitoring građevina tijekom gradnje te za vrijeme eksploatacije građevine.

9. Projektirati primjenu mjernih senzora te interpretirati i kvalitativno prosuđivati njima dobivene podatke u stvarnom vremenu i naknadnoj obradi

Legenda

  • P - Predavanja
  • T - Terenske vježbe
  • PRJ - Projektantske vježbe