Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Pomaci i deformacije

Kratica:
47DB04
Opterećenje:
30(P) + 20(PRJ) + 10(T)
Nositelji:

Associate Professor Ante Marendić, PhD

Izvođači:

Associate Professor Ante Marendić, PhD (P, PRJ, T)

Opis predmeta:
Cilj predmeta Usvajanje teorijskih i praktičnih znanja vezanih uz primjenu geodetskih mjernih sustava u određivanju pomaka i deformacija izgrađenih i prirodnih objekata. Priprema studenata za planiranje projekta za određivanje pomaka i deformacija građevina te njegovu realizaciju i kvalitetnu analizu ostvarenih rezultata. Ishodi učenja Studentice i studenti će: -Izraditi projekt određivanja pomaka i deformacija građevina. - Odabrati najprikladniju geodetsku metodu određivanja horizontalnih i vertikalnih pomaka izgrađenih i prirodnih objekata. - Analizirati pomake točaka određene u različitim vremenskim epohama mjerenja. - Ispitati stabilnost točaka referentne i kontrolne geodetske mreže za određivanje pomaka i deformacija koristeći metode deformacijske analize - metoda Hannover - Planirati statičko ispitivanje mosta geodetskim metodama koje je sastavni dio probnog opterećenja mosta te analizirati rezultate određenih pomaka. - Odrediti dinamičke pomake građevina geodetskim mjernim sustavima - Odabrati automatizirane geodetske mjerne sustave u projektima kontinuiranog monitoringa građevina Vrste izvođenja nastave - predavanja - vježbe - mješovito e-učenje - terenska nastava - samostalni zadaci - laboratorij - timski zadaci Obveze studenata Obvezna nazočnost na više od 70% predavanja i vježbi. Izrada projektnih zadatka na vježbama. Za svaki projekt student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 pitanja. Projektni zadatak je: 1. Određivanje, analiza i interpretacija simuliranih vertikalnih i horizontalnih pomaka građevine Pristupanje na dva kolokvija na kojima student rješava računske i teorijske zadatke. Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz dva kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem kolokvija dužan je pristupiti pismenom dijelu na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog dijela ispita vrijedi za sve redovne ispitne rokove (bilo koji od četiri ispitna roka). Pravo na oslobađanje od pismenog ispita ostvaruju studenti koji ostvare minimalno ocjenu 2 iz oba kolokvija. Ocjena iz pismenog dijela ispita i kolokvija utvrđuje na sljedeći način: Postotak - ocjena: 61% do 70% - dovoljan (2) 71% do 80% - dobar (3) 81% do 90% - vrlo dobar (4) 91% do 100% - izvrstan (5) Usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima postavljanjem 3-5 pitanja. Ocjenu usmenog dijela ispita formira nastavnik na osnovu ispravnosti i cjelovitosti odgovora na postavljena pitanja Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra prilikom izrade projektnih zadataka, i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima: - usmeni dio ispita 50% - pismeni dio ispita 30% - projektni zadaci 20% Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija Putem: 1. Izrade projektnih zadataka - 1 zadatak 2. polaganja kolokvija - 2 kolokvija 3. pismenog dijela ispita 4. usmenog dijela ispita
Obavezna literatura:

1. Heunecke, O. ; Kuhlmann, H. ; Welsch, W. ; Eichhorn, A. ; Neuner, H. (2013): Handbuch Ingenieurgeodasie-Auswertung Geodätischer Überwachungsmessungen

2. Janković, M.: Inženjerska geodezija III, 1981.

Ishodi učenja:

1. Izraditi projekt određivanja pomaka i deformacija građevina.

2. Odabrati najprikladniju geodetsku metodu određivanja horizontalnih i vertikalnih pomaka izgrađenih i prirodnih objekata.

3. Analizirati pomake točaka određene u različitim vremenskim epohama mjerenja.

4. Ispitati stabilnost točaka referentne i kontrolne geodetske mreže za određivanje pomaka i deformacija koristeći metode deformacijske analize - metoda Hannover

5. Planirati statičko ispitivanje mosta geodetskim metodama koje je sastavni dio probnog opterećenja mosta te analizirati rezultate određenih pomaka.

6. Odrediti dinamičke pomake građevina geodetskim mjernim sustavima

7. Odabrati automatizirane geodetske mjerne sustave u projektima kontinuiranog monitoringa građevina

Legenda

  • P - Predavanja
  • T - Terenske vježbe
  • PRJ - Projektantske vježbe