Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Organizacija geodetskih radova

Kratica:
48DB05_1
Opterećenje:
30(P) + 25(PRJ) + 5(T)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Rinaldo Paar

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Rinaldo Paar (P, PRJ, T)

Opis predmeta:
Cilj predmeta Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim pojmovima organizacije i načela geodetskih radova, te posebitostima geodetskih radova. Objasniti im metode planiranja, te naučiti ih planirati i projektirati faze organizacije geodetskih radova. Definirati što su troškovi, profit, porez, doprinosi i plaće. Objasniti im opće metode izračuna cijena, te naučiti ih izračunati cijene geodetskih radova i izraditi troškovnik geodetskih radova. Upoznati studente s Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije, te pravima i obvezama članova komore. Naučiti studente primjenjivati cjenik geodetskih usluga prema HKOIG? Studenti će se upoznati s pravnom regulativom iz područja geodetske struke. Izraditi projekt geodetskih radova - ponudu s specificiranim troškovnikom usluga geodetskih radova. Studenti će upoznati normative konzultantskih usluga u investicijskom procesu i konzultantske usluge u geodetskim radovima. Metode za kalkulaciju cijena konzultantskih usluga. Naučiti će što je menadžment, a što je menadžer, te koja su načela menadžmenta. Menadžment malih i velikih tvrtki. Kako se postaje menadžer i koje su osobine menadžera? Što je marketing i koji su kadrovi u marketingu? Studenti će naučiti kako se izrađuje marketing plan, te će izraditi on-line marketing plan. Naučiti će postupak osnivanje firme; obrt ili JDOO ili DOO? Ishodi učenja Studentice i studenti će: - objasniti organiziranje i financiranje geodetskih radova i identificirati faze planiranja geodetskih radova - izračunati troškove i cijenu geodetskih radova u svrhu izrade ponude za izvođenje geodetskih radova - procijeniti koja je ponuda za određene geodetske radove najbolja - objasniti što je menadžment, a što menadžer, te kako se postaje menadžer - prepoznati menadžment velikih i malih tvrtki - objasniti marketing kao sustav razmišljanja - izraditi on-line marketing plan Vrste izvođenja nastave - predavanja - vježbe - mješoviti e-učenje - samostalni zadaci - multimedija i mreža Obveze studenata Obvezna nazočnost na više od 70% predavanja i vježbi. Izrada projektnog zadataka. Za projekt student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 pitanja. Projektni zadatak je: 1. Ponuda s specificiranim troškovnikom usluga geodetskih radova i projekt geodetskih radova. Pristupanje kolokviju na kojem student rješava računske i teorijske zadatke. Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi putem kolokvija koji se odvija na kraju semestra. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem kolokvija dužan je pristupiti pismenom dijelu na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog dijela ispita vrijedi za sve redovne ispitne rokove (bilo koji od četiri ispitna roka). Pravo na oslobađanje od pismenog ispita ostvaruju studenti koji ostvare minimalno ocjenu 2 iz kolokvija. Ocjena iz pismenog dijela ispita i kolokvija utvrđuje na sljedeći način: Postotak - ocjena: 61% do 70% - dovoljan (2) 71% do 80% - dobar (3) 81% do 90% - vrlo dobar (4) 91% do 100% - izvrstan (5) Usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima postavljanjem 3-5 pitanja. Ocjenu usmenog dijela ispita formira nastavnik na osnovu ispravnosti i cjelovitosti odgovora na postavljena pitanja. Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra prilikom izrade projektnih zadataka, putem kolokvija i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima: - usmeni dio ispita 50% - kolokvij ili pismeni dio ispita 25% - projektni zadatak 25% Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija Putem: 1. izrade projektnog zadatka 2. polaganja kolokvija - 1 kolokvij 3. pismenog dijela ispita 4. usmenog dijela ispita 5. Vrednovanjem nastavnika anketiranjem od strane studenata
Obavezna literatura:

1. Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki Vokić, N.: Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb, 2008.

2. Sikavica, P.: Organizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2012.

3. Paar, R.: Rukopis s predavanja

Ishodi učenja:

1. objasniti organiziranje i financiranje geodetskih radova i identificirati faze planiranja geodetskih radova

2. izračunati troškove i cijenu geodetskih radova u svrhu izrade ponude za izvođenje geodetskih radova

3. procijeniti koja je ponuda za određene geodetske radove najbolja

4. objasniti što je menadžment, a što menadžer, te kako se postaje menadžer

5. prepoznati menadžment velikih i malih tvrtki

6. objasniti marketing kao sustav razmišljanja

7. izraditi on-line marketing plan

Legenda

  • P - Predavanja
  • T - Terenske vježbe
  • PRJ - Projektantske vježbe