Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Industrijska izmjera

Kratica:
48DB04
Opterećenje:
30(L) + 30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Rinaldo Paar

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ante Marendić (P)

izv. prof. dr. sc. Rinaldo Paar (P)

dr. sc. Ivan Jakopec (L)

Opis predmeta:
Cilj predmeta Usvajanje teorijskih i praktičnih znanja za potrebe industrijske izmjere. Upoznavanje s specifičnostima industrijskog okruženja, te utjecajem industrijskog okoliša na geodetska mjerenja i sigurnost rada na terenu. Odabir signalizacije točaka, mjernih markica, metoda izmjere, instrumentarija za potrebe industrijske izmjere i izmjere u strojarstvu. Praćenje i navođenje strojeva u industriji. Upoznavanje s prostornim odnosima i geometrijskim parametrima tračnica dizalica, dizalica, rotacionih peći, visokih peći i prijevoznih sredstava u industrijskim postrojenjima. Uspostava geodetskih mikromreža za potrebe industrijske izmjere. Ishodi učenja Studentice i studenti će: - Definirati glavne čimbenike industrijskog okoliša i njihov utjecaj na geodetska mjerenja i sigurnost rada na terenu - Definirati i argumentirati preciznost i točnost kod izbora signalizacije točaka i izbora mjernih marki kod industrijske izmjere - Uspostaviti mikromrežu za geodetska mjerenja u strojarstvu - Preporučiti izbor metode izmjere i instrumentarija te potrebne specijalne uređaje za mjerenja u strojarstvu - Izmjeriti i ocijeniti točnost izmjere industrijskog objekta primjenom preciznog teodolita i bazisne letve, te precizne robotizirane totalne stanice s pripadajućim priborom - Odrediti prostorne odnose i geometrijske parametre tračnica dizalica, dizalica, rotacionih peći, visokih peći i prijevoznih sredstava u industrijskim postrojenjima - Izračunati 3D prostorne koordinate industrijskih objekata i strojeva te ocijeniti njihovu točnost - Analizirati i optimirati metode mjerenja kod industrijske izmjere Vrste izvođenja nastave - predavanja - vježbe - mješovito e-učenje - samostalni zadaci - multimedija i mreža - laboratorij Obveze studenata Obvezna nazočnost na više od 70% predavanja i vježbi. Izrada projektnih zadataka. Za svaki projekt student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 pitanja. Projektni zadaci su: 1. Uspostava mikromreže za potrebe izmjere u strojarstvu, te praćenja i navođenja strojeva. 2. Izmjera industrijskih objekata, utvrđivanje plošnosti. 3. Praćenje i navođenje šinskih vozila u industriji. Pristupanje kolokvijima na kojima student rješava računske i teorijske zadatke. Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz dva kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem kolokvija dužan je pristupiti pismenom dijelu na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog dijela ispita vrijedi za sve redovne ispitne rokove (bilo koji od četiri ispitna roka). Pravo na oslobađanje od pismenog ispita ostvaruju studenti koji ostvare minimalno ocjenu 2 iz oba kolokvija. Ocjena iz pismenog dijela ispita i kolokvija utvrđuje na sljedeći način: Postotak - ocjena: 61% do 70% - dovoljan (2) 71% do 80% - dobar (3) 81% do 90% - vrlo dobar (4) 91% do 100% - izvrstan (5) Usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima postavljanjem 3-5 pitanja. Ocjenu usmenog dijela ispita formira nastavnik na osnovu ispravnosti i cjelovitosti odgovora na postavljena pitanja. Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra prilikom izrade projektnih zadataka, putem kolokvija i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima: - usmeni dio ispita 50% - kolokvij ili pismeni dio ispita 30% - projektni zadaci 20%
Preporučena literatura:

1. Hennecke F., Mueller G., Werner H.: Handbuch Ingenieurvermessung, Band 6, Maschinen- und Anlagenbau, Wichmann Verlag, Karlsruhe 1996.

Ishodi učenja:

1. Definirati glavne čimbenike industrijskog okoliša i njihov utjecaj na geodetska mjerenja i sigurnost rada na terenu

2. Definirati i argumentirati preciznost i točnost kod izbora signalizacije točaka i izbora mjernih marki kod industrijske izmjere

3. Uspostaviti mikromrežu za geodetska mjerenja u strojarstvu

4. Preporučiti izbor metode izmjere i instrumentarija te potrebne specijalne uređaje za mjerenja u strojarstvu

5. Izmjeriti i ocijeniti točnost izmjere industrijskog objekta primjenom preciznog teodolita i bazisne letve, te precizne robotizirane totalne stanice s pripadajućim priborom

6. Odrediti prostorne odnose i geometrijske parametre tračnica dizalica, dizalica, rotacionih peći, visokih peći i prijevoznih sredstava u industrijskim postrojenjima

7. Izračunati 3D prostorne koordinate industrijskih objekata i strojeva te ocijeniti njihovu točnost

8. Analizirati i optimirati metode mjerenja kod industrijske izmjere

Legenda

  • P - Predavanja
  • L - Laboratorijske vježbe