Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Digitalni planovi

Šifra:
50354
Kratica:
47DB02
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(V)
Nositelji:

doc. dr. sc. Loris Redovniković

Izvođači:

dr. sc. Iva Odak (P, V)

doc. dr. sc. Loris Redovniković (P)

Opis predmeta:
Opis sadržaja Predmet Digitalni planovi je izborni kolegij, a cilj je nadopuniti i proširiti znanja postignuta iz kolegija Geodetski planovi. Sadržaj predavanja. Usporedba digitalnih i analognih geodetskih planova. Prednosti digitalnih planova u odnosu na analogne. Prikupljanje podataka te izrada digitalnih planova. Kontrola izrade digitalni planova. Standardi digitalnih planova. Digitalni katastarski planovi. Računanje površina katastarskih čestica. Održavanje digitalnih katastarskih planova. Digitalni model reljefa. Metode prikupljanja podataka za izradu DMR. Točnost DMR. Programi za crtanje izohipsa. Primjena GIS programskih sustava za izradu digitalnih planova. Prostorni podaci i prostorni objekti. Prikaz objekata na planovima. Kvaliteta i točnost prostornih podataka. Primjena digitalnih geodetskih planova. Sadržaj vježbi. Izrada digitalnog geodetskog plana. Kontrola točnosti izrade. Računanje površina katastarskih čestica. Interpolacija visina izohipsa i njihova izrada nekim računalnim programaom. Usporedba starog aanlognog plana i digitalnog plana istog područja. Ishodi učenja: Znati načine izrade (prikupljanje podataka) digitalnih planova. Znati prednosti digitalnih planova u odnosu na analogne. Znati standarde za digitalne planove. Znati što sve utjeće na kvalitetu digitalnih planova. Znati uzroke razlika u točnosti određivanja površina s analognih i digitalnih kat. planova. Znati interpolirati visine i izraditi DMR za neko područje. Znati prednosti primjene digitalnih planova u odnosu na analogne. Način ocjenjivanja Konačna ocjena se određuje na temelju ukupne aktivnosti na vježbama i predavanju te pisanju eseja na određenu temu iz sadržaja predmeta.
Obavezna literatura:

1. Ivković, M.: Digitalni planovi, Interna skripta, Geodetski fakultet Ivković, M.: Slajdovi s predavanja, Geodetski fakultet

2. Internet stranice s tom tematikom

Ishodi učenja:

1. Znati načine izrade (prikupljanje podataka) digitalnih planova

2. Znati prednosti digitalnih planova u odnosu na analogne

3. Znati standarde za digitalne planove

4. Znati što sve utjeće na kvalitetu digitalnih planova

5. Znati uzroke razlika u točnosti određivanja površina s analognih i digitalnih kat. planova

6. Znati interpolirati visine i izraditi DMR za neko područje

7. Znati prednosti primjene digitalnih planova u odnosu na analogne

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe