Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Geokinematika

Šifra:
50360
Kratica:
47DB08
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(V)
Nositelji:

prof. dr. sc. Nevio Rožić

Izvođači:

Blaženka Bukač (V)

prof. dr. sc. Nevio Rožić (P)

Opis predmeta:
Opis sadržaja: Definicija i značaj geodinamike i geokinematike. Uzajamni odnos geodinamike i geodezije u kontekstu geoznanosti. Suvremeni trendovi globalnog organiziranja i integriranja geodinamičkih, geokinematičkih i geodetskih aktivnosti. Globalni, kontinentalni, reginalni i lokalni geodinamički i geokinematički procesi. Građa i struktura tijela Zemlje, teorija litosfernih ploča, tektonika i tektonske sile, tektonski oblici na zemljinoj površini i unutrašnjosti. Modeliranje gibanja litosfernih ploča. Globalne i regionalne endogene i egzogene geodinamičke i geokinematičke sile. Recentna gibanja zemljine kore. Izostazija. Metode i koncepti geodetskog pozicioniranja u svrhu geodinamičke i geokinematičke interpretacije prirodnih sila i procesa. Sustavan pregled satelitskih i terestričkih geodetskih metodologija pozicioniranja te fizikalnih metoda. Utjecaj geodinamičkih i geokinematičkih procesa na izvođenje geodetskih radova i stabilnost geodetskih referentnih sustava. Kvantificiranje rezultata utjecaja geodinamičkih i geokinematičkih procesa na topografsku površinu i izgrađene objekte. Utjecaj geodinamičkih i geokinematičkih procesa na točnost suvremenih geodetskih metoda pozicioniranja i načini eliminiranja njihovih sistematskih ili poremećajnih utjecaja. Ishod učenja: Stečena neophodna teorijska i empirijska znanja te vještine aktivne primjene metoda, algoritama i postupaka optimiranja geodetskih mreža pri rješavanju različitih zadaća i problema geodetske inženjerske prakse. Oblici nastave: Predavanja, auditorne i računske vježbe, provjere znanja, konzultacije, e-učenje. Način izvođenja nastave: Mješovita nastava (e-učenje na razini 1). Ocjenjivanje: Uvjeti za apsolviranje predmeta su 70% nazočnosti na nastavi predavanja i nastavi vježbi te 4 uredno i točno izađena programa. Empirijski i teorijski dio ispita: 6 pitanja. Kriterij ocijenjivanja: jedno pitanje = 1 bod. Broju postignutih bodova dodjeljuju se ocjene: 0, 1, 2 bodova - nedovoljan (1), 3 boda - dovoljan (2), 4 boda - dobar (3), 5 bodova - vrlo dobar (4), 6 bodova - odličan (5).
Obavezna literatura:

1. Rožić, N: Geodinamika. Nekorigirani rukopis predavanja, Zagreb, 2001.

2. Scheidegger, A. E.: Principles of Geodinamics, 1982.

3. Stuve, K.: Geodynamics of the Litosphere - an Introduction. Springer, 2002.

Preporučena literatura:

4. Lichtenegger, H. 1995: Seminar on Geodynamics. Graz, 1995.

5. Internetski izvori: http://www.geo.ucalgary.ca/~wu/Geodyn.html http://vmsg.geo.uu.nl/Info/researchplan.shtml

Ishodi učenja:

1. Definirati odnos i uzajamnu interakciju geokinematike, geodinamike i geodezije s gledišta suvremenih tehnologija pozicioniranja i referentnih koordinatnih sustava.

2. Analizirati strukturu i građu tijela Zemlje obzirom na kemijska i fizikalno-mehanička svojstva.

3. Sistematizirati temeljne sustave geodinamičkih sila koje endogeno i egzogeno djeluju na kontinuirane promjene tijela Zemlje globalno, kontinentalno, nacionalno, regionalno i lokalno.

4. Objasniti konkretne posljedice geodinamičkih procesa na realizaciju geodetskih zadaća, posebice u svezi metodologija realizacije geodetskih referentnih koordinatnih sustava.

5. Sistematizirati vrste, načine nastanka, svojstva i dijalektiku kontinuirane transformacije zemljine kore te primarnih i sekundarnih tektonskih elemenata zemljine kore.

6. Razjasniti temeljne odrednice teorije tektonike litosfernih ploča kao ishodišta za objašnjenje i razumijevanje gedinamičkih procesa i recentnih gibanja zemljine kore.

7. Sistematizirati geodetske metodologije pozicioniranja u svrhu optimalnog kvantificiranja utjecaja različitih geodinamičkih efekata (seizmika, vulkanizam, izostazija, kolebanje razine oceana, plimni valovi kore).

8. Primjeniti geodetske metodologije određivanja pomaka, gibanja i kinematike diskretnih točaka zemljine kore i tektonskih elemenata kore primjenom računske obrade podataka izmjere.

9. Primijeniti metodologije modeliranja pomaka i gibanja zemljine kore određivanjem kinematičkih i dinamičkih parametara gibanja.

10. Izraditi standardizirane geodetske elaborate s prikazom rezultata određivanja pomaka, kinematičkih i dinamičkih parametara gibanja te kinematičkih modela gibanja.

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe