Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Geodetsko poduzetništvo

Šifra:
50385
Kratica:
48DB08
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 20(V) + 10(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Boško Pribičević

Izvođači:

prof. dr. sc. Almin Đapo (V, S)

Lovro Klarić, mag. ing. geod. et geoinf. (V)

prof. dr. sc. Boško Pribičević (P)

Opis predmeta:
Sadržaj: Oblici strukovnog udruživanja. Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije: uloga, akti i zadaci. Ovlašteni inženjer geodezije. Sustav Državne geodetske uprave: struktura i nadležnosti. Licence za obavljanje geodetske djelatnosti. Privatno geodetsko poduzetništvo. Pravni aspekti osnivanja tvrtke. Ekonomski aspekti rada tvrtke: pla?e, doprinosi, porezi, materijalni troškovi, amortizacija. Investicije, poslovni rizik i zaduživanje. Tržišna vrijednost prostornih informacija. Ugovori, aneksi, podugovaranje. Tehni?ka dokumentacija poslovnog procesa: oblikovanje i sadržaj. Shematsko prikazivanje projekata. Ganttov dijagram. Optimiranje rasporeda aktivnosti na pojedinim fazama projekta. Upravljanje poslovnim procesom. PERT metoda. Poslovno re-inženjerstvo. Poslovanje na globalnom tržištu. Poslovna etika. Program vježbi: Izra?unavanje prakti?nih zadataka iz podru?ja ekonomije poslovanja tvrtke (Program za izra?un cijena usluga - verzija 2.0, HKAIG). Upotreba ra?unalnih programa za upravljanje projektima (Microsoft Project 2002), Izrada poslovnog plana geodetske tvrtke/ureda. Ishodi u?enja: " Objasniti na?ela strukovnog udruživanja, ulogu i zadatke HKOIG-e i ovlaštenih inženjera. " Objasniti ulogu i zadatke sustava Državne geodetske uprave " Objasniti pravne aspekte osnivanja tvrtke. " Razlikovati i pojmove pla?a, doprinosi, porezi, materijalni troškovi, amortizacija, investicije, poslovni rizik, zaduživanje, ugovor. " Klasificirati porezna optere?enja geodetske tvrtke na otvorenom tržištu (fiskalni i parafiskalni nameti). " Optimirati raspored aktivnosti na pojedinim fazama projekta korištenjem GANT i PERT dijagrama. " Izraditi poslovni plan tvrtke od osnivanja do stanja amortizacije i ostvarivanja dobiti. " Samostalno ili u timu baviti se geodetskim poduzetništvom, organizirati, voditi i kontrolirati geodetske poslove. Oblici nastave: " predavanja " vježbe " konzulatacije " provjera znanja " e-u?enje Na?ini izvo?enja nastave: - mješovita nastava (primjena e-u?enja na razini 2) Uvjeti za dobivanje potpisa: - nazo?nost na 70% nastave, - pravodobno izra?ena dva programa (projekt) - minimalno ukupno 11 bodova (od 60 mogu?ih) iz dva me?uispita. Ocjenjivanje: Primjenjuje se kontinuirano pra?enje studenata: tijekom semestra ?e se održati dva me?uispita (kolokvija) na kojima se može dobiti maksimalno 2x30=60 bodova. Prvi me?uispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave. Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvareno pravo na potpis te minimalno 31 bod (od 60 mogu?ih) na me?uispitima. Ocjena = M1 + M2 M1, M2 - bodovi na me?uispitima. Kona?na se ocjena utvr?uje na sljede?i na?in: Bodovi Ocjena 31 do 38 dovoljan (2) 39 do 45 dobar (3) 46 do 53 vrlo dobar (4) 54 do 60 izvrstan (5) Studenti koji ne polože ispit polažu pismeni i usmeni ispit. Uvjet za polaganje usmenog dijela ispita je 50% od mogu?ih bodova pismenog dijela ispita. Nastavu je mogu?e održavati i na engleskom jeziku.
Obavezna literatura:

1. Pribičević, B. (2004): Geodetsko poduzetništvo, interna skripta. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2. Šnajder i dr. (1999): Uvod u poduzetništvo ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera. HKAIG, Zagreb 1999.

Preporučena literatura:

3. Brügemann, H. (1995): Project Management. Chapter 18, Vol. 3, 803-826. Department of Geoinformation, Technical University of Vienna.

4. FIG (1998): FIG Publication 17: Statement of Ethical Principles and Model Code of Professional Conduct (Izjava o etičkim načelima i kodeksu ponašanja geodetskih stručnjaka)

5. FIG (2002): FIG Publication 29: Business matters for Professionals (Poslovne stvari za stručnjake)

Ishodi učenja:

1. Razlikovati načela strukovnog udruživanja

2. Usporediti ulogu i zadatke HKOIG-e i ovlaštenih inženjera te ulogu i zadatke sustava Državne geodetske uprave

3. Razlikovati pravne aspekte osnivanja tvrtke s posebnim naglaskom na geodeziju i geoinformatiku.

4. Razlikovati i pojmove plaća (osobni dohodak), doprinosi, porezi, materijalni troškovi, amortizacija, investicije, poslovni rizik, zaduživanje, ugovor

5. Klasificirati porezna opterećenja geodetske tvrtke na otvorenom tržištu (fiskalni i parafiskalni nameti).

6. Izraditi poslovni plan tvrtke od osnivanja do stanja amortizacije i ostvarivanja dobiti

7. Usporediti i analizirati ulogu menadžera i poduzetnika

8. Samostalno ili u timu baviti se geodetskim poduzetništvom, organizirati, voditi i kontrolirati geodetske poslove

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe