Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Optimiranje geodetskih mreža

Kratica:
48DB09
Opterećenje:
30(P) + 30(PRJ)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivan Razumović

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivan Razumović (P, PRJ)

Opis predmeta:
Opis sadržaja: Uvod u optimiranje geodetskih mreža. Područja primjene i svrhovitost optimiranja mreža. Pregled razvitka metoda i postupaka optimiranja. Ciljevi i metodologije optimiranja mreža. Klasifikacija, sistematizacija i karakteristike geodetskih mreža s aspekta optimiranja. Optimiranje kao sastavni dio procesa projektiranja mreža. Matematičko modeliranje geodetskih mreža (funkcijski model mreža, stohastički model mreža) kao osnova za optimiranje. Matematičko modeliranje i recentne metodologije optimiranja. Globalni i lokalni kriteriji točnosti mreža. Homogenost i izotropnost geodetskih mreža. Ciljne funkcije i kriterijske matrice kao elementi u procesu optimiranja. Kriteriji optimiranja mreža (točnost, pouzdanost, ekonomicnost, testibilnost). Klasifikacija, definicija i svojstva različitih redova (dizajna) optimiranja. Dizajn mreža nultog reda - optimiranje datuma mreža. Dizajn mreža prvog reda - optimiranje geometrijske konfiguracije mreža. Dizajn mreža drugog reda - optimiranje plana mjerenja. Dizajn mreža trećeg reda - optimiranje već ustrojenih mreža. Primjena računalnih sustava i programskih sustava u području optimiranja mreža. Ishod učenja: Stečena neophodna teorijska i empirijska znanja te vještine aktivne primjene metoda, algoritama i postupaka optimiranja geodetskih mreža pri rješavanju različitih zadaća i problema geodetske inženjerske prakse. Oblici nastave: Predavanja, auditorne i računske vježbe, provjere znanja, konzultacije, e-učenje. Način izvođenja nastave: Mješovita nastava (e-učenje na razini 1). Ocjenjivanje: Uvjeti za apsolviranje predmeta su 70% nazočnosti na nastavi predavanja i nastavi vježbi te 4 uredno i točno izađena programa. Empirijski i teorijski dio ispita: 6 pitanja. Kriterij ocijenjivanja: jedno pitanje = 1 bod. Broju postignutih bodova dodjeljuju se ocjene: 0, 1, 2 bodova - nedovoljan (1), 3 boda - dovoljan (2), 4 boda - dobar (3), 5 bodova - vrlo dobar (4), 6 bodova - odličan (5).
Obavezna literatura:

1. Rožić, N.: Optimiranje geodetskih mreža. Rukopis predavanja, Zagreb, 2000.

2. Kuang, S.: Geodetic Network Analysis and Optimal Design. Ann Arbor Press Inc., Michigan, 1996.

3. Grafarend, E. et all: Optimization of Geodetic Networks. New York, 1985.

Preporučena literatura:

4. Pelzer, H.: Geodaetische Netze in Landes- und Ingenieurvermessung. Konrad Wittwer, Stuttgart, 1985.

Ishodi učenja:

1. Analizirati tradicijski i suvremeni koncept pozicioniranja uz uporabu geodetskih referentnih koordinatnih sustava, a u svrhu primjene metodologija optimiranja geodetskih mreža.

2. Definirati eksplicitni matematički model geodetskih mreža u sklopu projektiranja i terenske realizacije, a vodeći računa o simplificiranosti modela u odnosu na fizikalni realitet.

3. Analizirati temeljne parametre matematičkog modela geodetskih mreža, svojstava modela i njihovog utjecaja na projektiranje mreža i njihovu realizaciju.

4. Definirati metodologiju i temeljne kriterije za realizaciju geodetskih mreža sukladno kriterijima optimalnosti.

5. Klasificirati kriterije točnosti geodetskih mreža (lokalni, globalni) kao najvažnijih parametara optimiranja.

6. Klasificirati redove projekata (dizajna) geodetskih mreža u sklopu optimiranja.

7. Primijeniti metodologiju, postupke i algoritme projektiranja nultog reda, prvog reda, drugog reda i trećeg reda u svrhu postizanja optimalnog projekta geodetske mreže.

8. Izraditi standardizirane geodetske elaborate s prikazom rezultata optimiranja geodetskih mreža.

9. Vrednovati rezultate optimiranja geodetskih mreža s gledišta održivosti, učinkovitosti i ekonomičnosti realizacije.

10. Planirati proces optimiranja geodetskih mreža.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PRJ - Projektantske vježbe