Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Komasacije

Kratica:
59DA02
Opterećenje:
30(P) + 30(PRJ)
Nositelji:

prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tomić (PRJ)

Josip Šiško, mag. ing. geod. et geoinf. (PRJ)

prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić (P)

Josip Križanović, mag. ing. geod. et geoinf. (PRJ)

Opis predmeta:
Povijesni pregled komasacija s posebnim naglaskom na ulogu i razvoj komasacijskih radova na hrvatskom prostoru. Zakon o komasaciji i urbanoj preparcelaciji. Faze komasacijskih radova. Pokretanje postupka. Pripremni radovi, usklađivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja te utvrđivanje postojećeg stanja (tehnička reambulacija). Iskazi zemljišta. Komasacijska procjena zemljišta, utvrđivanje relativne vrijednosti posjeda. Predradnje za projekt komasacije, geodetskotehničke predradnje, idejno projektiranje nove putne i kanalske mreže te idejni projekt novih tabli, podloge za projektiranje. Izmjera detalja za potrebe izrade projekta komasacijske osnove. Projekt komasacijske osnove, izvedbeni projekti. Regulacija granica područja komasacije i regulacija međa u naselju - uređenje naselja kroz prostorni plan. Geodetsko tehnički radovi u pripremi za novu nadjelu posjeda. Prenos i iskolčenje projekta komasacije na teren. Dodjela novih posjeda, dioba komasacijskih tabli raznih oblika, dodjelbena rasprava. Završni radovi, iskolčenje novih posjeda, uvođenje u posjed, rješenja o komasaciji. Rješavanje prigovora i žalbi na: projekte, iskaze zemljišta, procjenu zemljišta, dodjelu novih posjeda. Ocjenjivanje: Uvjeti za ostvarivanje prava na potpis i oslobađanje od ispita: obvezan uvjet za ulazak u sustav vrednovanja je nazočnost na više od 70% vježbi. Za ostale izostanke potrebno je donijeti ispričnicu. Pravo na potpis ostvaruju svi studenti koji obave sve aktivnosti na predavanjima i vježbama (oba uvjeta treba ispuniti). Pravo na oslobađanje od ispita ostvaruje 50% najbolje bodovanih studenata na svim aktivnostima. Student može prihvatiti ocjenu ili polagati usmeni ispit na jednom od predviđenih ispitnih rokova. Svi ostali studenti polažu pismeni i usmeni dio ispita na redovnim ispitnim rokovima. Popis bodova koji se mogu ostvariti po pojedinoj aktivnosti: 1.) Preuzimanje podataka putem web servisa, analize na preuzetim podacima - procjena vrijednosti nekretnina za potrebe komasacijskog postupka, izrada tehničkog izvješća o projektu i provjera samostalnosti izrade - 10bodova 2.) 1. kolokvij - 10 bodova 3.) seminarski rad - 10 bodova UKUPNO: 30 bodova
Ishodi učenja:

1. Analizirati povijesni pregled komasacija s posebnim naglaskom na ulogu i razvoj komasacijskih radova na hrvatskom prostoru.

2. Argumentirati ciljeve i motive komasacija s posebnim osvrtom na zemljišnu i vlasničku fragmentaciju.

3. Razlikovati ulogu javnog sektora u prostornom razvoju kroz ravnotežu između javnih i privatnih interesa.

4. Analizirati procese koji prethode pokretanju komasacije kroz motive, interese, mogućnosti djelovanja i financijske mogućnosti.

5. Argumentiranje komasacije kao najkvalitetnijeg instrumenta realizacije prostornih planova.

6. Procijeniti vrijednosti zemljišta kroz utvrđivanje relativne vrijednosti posjeda.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PRJ - Projektantske vježbe