Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Pomorska geodezija

Kratica:
59DA03
Opterećenje:
30(P) + 20(PRJ) + 10(T)
Nositelji:

prof. dr. sc. Boško Pribičević

Izvođači:

Lucija Brajković, mag. ing. geod. et geoinf. (PRJ, T)

prof. dr. sc. Almin Đapo (P)

Lovro Klarić, mag. ing. geod. et geoinf. (PRJ, T)

prof. dr. sc. Boško Pribičević (P)

dr. sc. Marin Govorčin (PRJ, T)

Opis predmeta:
Ovaj kolegij pruža razumijevanje pomorske geodezije u dovoljnoj dubini kako bi se studentu omogu?ilo planirati, provoditi i vrednovati prijedloge za izvo?enje hidrografske izmjere u domeni pomorske geodezije. Predavanja uklju?uju oceanografiju i morske geoznanosti, fizikalna svosjtva mora i plimotvorne utjecaje, morske struje i valove, pomorsko pozicioniranje, odre?ivanje dubine pomo?u eho-soundera multi-beam sustava, side-scan sonara, neke ne-akusti?ne metode odre?ivanja dubina, hidrografske karte, upravljanje podacima, specifikacije hidrografske izmjere i upravljanje projektima. Sadržaj: Definicija i djelatnost pomorske geodezije. Morske struje i valovi. Mjerenja morskih struja. Tsunami. Morske mijene: plima i oseka. Sile uzro?nice. Predvi?anje morskih mijena. Mareografi. Odre?ivanje srednje razine mora. Geodetska nula. Hidrografska nula. Problem dva medija. Propagacija valova u vodi. Osnove podvodne akustike. Sustav s dugom bazom, kratkom bazom i ultrakratkom bazom. Kombinirani postupci. Izvori pogrešaka. Uspostava podvodnih mreža. Višesnopni dubinomjeri. Kalibracija višesnopnog dubiomjera, patch test. Sonar s bo?nim motrenjem. Dvofrekventna batimetrija. Ure?aji za snimanje sedimentnih profila. Ra?unalni programi za hidrografsku izmjeru. Laserske metode mjerenja dubina. Lidar batimetrija. SHOALS sustav. Pomorske navigacijske karte. Elektroni?ke pomorske karte i sustavi: normizacija, vizualizacija i sadržaj. Istraživanje podvodnih rudnih nalažista. Postavljanje podvodne infrastrukture. Istraživanje arheoloških nalazišta. Oceanografske satelitske misije i utjecaj oceana na klimatske promjene. Ishodi u?enja: " Razumjeti fizikalna svojstva mora i plimotvornih utjecaja i znati principe odre?ivanja geodetske i hidrografske nule, interpretirati u?inke fizikalnih svojstava vode na izra?un brzine zvuka te izra?unati brzinu zvuka iz mjerenja temperature, tlaka (dubina), i salinitet (vodljivost). " Objasniti na?ela, mogu?nosti i ograni?enja podvodnog akusti?nog pozicioniranja " Ovladati rukovanjem višesnopnog dubinomjera i bo?nog sonara te definirati metodu kalibracije višesnopnog dubinomjera - patch test. " Kreirati 3D model i kompleksne analogne i digitalne planove, karte i srodne prikaze upotrebom suvremenih metoda i tehnologije na temelju izmjerenih podataka hidrografske izmjere višesnopnim dubinomjerom " Objasniti na?ela, mogu?nosti i ograni?enja odre?ivanja sedimenata akusti?kim ure?ajima " Objasniti na?ela i mogu?nosti ENC - elektroni?kih navigacijskih karata i ECDIS - Electronic Chart Display and Information System kao novog standarda za prikaz podataka hidrografskih podataka u skladu sa IHO i IMO standardima (S52, S57). " Objasniti na?ela, mogu?nosti i ograni?enja laserske batimetrije te znati odabrati podru?ja pogodna za lasersku batimetriju " Procijeniti i interpretirati podatke prikupljene razli?itim metodama hidrografske izmjere Oblici nastave: " predavanja " projektantske vježbe (na ra?unalima) " terenske vježbe (multibeam i side-scan sonar) na jezeru Jarun " konzulatacije " provjera znanja " e-u?enje Na?ini izvo?enja nastave: - mješovita nastava (primjena e-u?enja na razini 2) Uvjeti za dobivanje potpisa: - nazo?nost na 70% nastave, - pravodobno izra?ena dva programa, - minimalno ukupno 11 bodova (od 60 mogu?ih) iz dva me?uispita. Ocjenjivanje: Primjenjuje se kontinuirano pra?enje studenata: tijekom semestra ?e se održati dva me?uispita (kolokvija) na kojima se može dobiti maksimalno 2x30=60 bodova. Prvi me?uispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave. Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvareno pravo na potpis te minimalno 31 bod (od 60 mogu?ih) na me?uispitima. Ocjena = M1 + M2 M1, M2 - bodovi na me?uispitima. Kona?na se ocjena utvr?uje na sljede?i na?in: Bodovi Ocjena 31 do 38 dovoljan (2) 39 do 45 dobar (3) 46 do 53 vrlo dobar (4) 54 do 60 izvrstan (5) Studenti koji ne polože ispit polažu pismeni i usmeni ispit. Uvjet za polaganje usmenog dijela ispita je 50% od mogu?ih bodova pismenog dijela ispita. Nastavu je mogu?e održavati i na engleskom jeziku.
Ishodi učenja:

1. definirati fizikalna svojstva mora te interpretirati učinke fizikalnih svojstava vode na izračun brzine zvuka kao i izračunati brzinu zvuka iz mjerenja temperature, tlaka, i saliniteta

2. razlikovati plimotvorne utjecaje te definirati geodetsku i hidrografsku nulu

3. razlikovati metode, mogućnosti i ograničenja podvodnog akustičnog pozicioniranja

4. upotrijebiti višesnopni dubinomjer i bočni sonar te izračunati kalibracijske parametre za korekciju podataka višesnopnog dubinomjera

5. analizirati i interpretirati podatke prikupljene različitim instrumentima, sustavima i metodama u hidrografskoj izmjeri

6. generirati trodimenzionalni model te kompleksne analogne i digitalne planove, karte i srodne prikaze na temelju mjerenja višesnopnim dubinomjerom

Legenda

  • P - Predavanja
  • T - Terenske vježbe
  • PRJ - Projektantske vježbe