Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Topografski informacijski sustavi

Šifra:
50367
Kratica:
47IB02
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(V)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Dubravko Gajski

Izvođači:

Dubravka Maurer, mag. ing. geod. et geoinf. (V)

izv. prof. dr. sc. Dubravko Gajski (P, V)

Opis predmeta:
Predmet donosi neophodna znanja, važna za projektiranje, izgradnju i održavanje TIS-a Sadržaj predavanja: TIS i njegove komponente. Metode prikupljanja topografskih informacija, Strukture podataka za TIS, Projektiranje TISa. Modeliranja u TIS-u, Interpolacije i aproksimacije u TISu. Digitalni modeli terena. Ocjena kvalitete. Upotreba TIS-a. Prostorne analize, vizualizacije i animacije uTISu Sadržaj vježbi: Vježbe se sastoje u radu na projektu prikupljanje podataka za TIS fotogrametrijskim metodama. Studenti u malim grupama samostalno obavljaju potrebne radnje za efikasno prikupljanje podataka za TIS, njihovo kodiranje te topološku obradu i konačnu predaju. U sklopu vježbi studenti individualno mjere na suvremenoj digitalnoj fotogrametrijskoj stanici Leica DVP. Ishodi učenja: - razumjeti TIS i njegove komponente - poznavati osobine različitih načina prikupljanja podataka za TIS, i biti u mogućnosti odabrati najprikladniji - poznavati strukture podataka za TIS. - Poznavati problematiku projektiranja TIS-a - Poznavati osnove modeliranja u TISu i znati ih primijeniti na konkretan projekt - Poznavati matematičke modele interpolacija i aproksimacija u TISu - Shvatiti značaj DMT u TISu, načine prikupljanja podataka za DMT te metode interpolacija plohe DMT-a. - Poznavati neke modele ocjene i verifikacije kvalitete TISa Oblici nastave: - predavanja - projektantske vježbe (na računalima i fotogrametrijskim digitalnim mjernim stanicama) - konzultacije - provjera znanja - e-učenje Ocjenjivanje Kontinuirano: nazočnost na više od 70% predavanja i 70% vježbi. Izrada projektnog zadatka na vježbama. Prikupljanje podataka za TIS fotogrametrijskom izmjerom Student može pristupiti kolokviju na kraju semestra, gdje odgovara na teorijska i praktična pitanja putem pismenog rada. Uspješnost izrade projektnog zadatka, te njegovo razumijevanje ocjenjuje se tijekom predaje. Pismeno: Student se može osloboditi pismenog dijela ukoliko to gradivo položi putem kolokvija na kraju semestra, u suprotnom student pristupa pismenom dijelu ispita na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog ispita vrijedi za jedan od prva dva redovita ispitna roka. Usmeno: Student se može osloboditi usmenog dijela ispita, ukoliko na kolokviju i iz projektnog zadatka postigne barem vrlodobar ili odličan uspjeh. U suprotnom teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima. RB. Aktivnost Ukupno bodova Napomena 1. Prikupljanje podataka za TIS fotogrametrijskom izmjerom 50 min. 50 % 2 1. kolokvij 50 min. 50 % UKUPNO 100 Min 50 Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od - Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-2 ako je uspjeh na svakoj od aktivnosti vrlodobar(4) ili izvrstan (5) ) - Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-2sa 50% a ostalih 50% na usmenom dijelu - 50% na pismenom dijelu i 50% na usmenom dijelu (ako neke od aktivnosti nisu pozitivno ocjenjene) Ocjena iz pisanog dijela ispita I kolokvija utvrđuje se na slijedeći način: Postotak Ocjena 50% do 71% dovoljan (2) 72% do 80% dobar (3) 81% do 90% vrlo dobar (4) 91% do 100% izvrstan (5)
Obavezna literatura:

1. Kraus, K., Photogrammetrie Band 3, Topographische Informationsysteme, Dümmler 2001. Materijali objavljeni na e-učenju

Preporučena literatura:

2. Internetski izvori I sustavi pomoći korištenih programa

Ishodi učenja:

1. Razumjeti TIS i njegove komponente.

2. Poznavati osobine različitih načina prikupljanja podataka za TIS, i biti u mogućnosti odabrati najprikladniji.

3. Poznavati strukture podataka za TIS.

4. Poznavati problematiku projektiranja TIS-a.

5. Poznavati osnove modeliranja u TISu i znati ih primijeniti na konkretan projekt.

6. Poznavati matematičke modele interpolacija i aproksimacija u TISu.

7. Shvatiti značaj DMT u TISu, načine prikupljanja podataka za DMT te metode interpolacija plohe DMT-a.

8. Poznavati modele ocjene i verifikacije kvalitete TISa.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
732 Geoinformatika diplomski 1 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe