Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Prezentacijske tehnike

Šifra:
50373
Kratica:
47OB04
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 20(V) + 10(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Boško Pribičević

Izvođači:

doc. dr. sc. Vanja Miljković (P, V, S)

prof. dr. sc. Boško Pribičević (P, V, S)

Opis predmeta:
Sadržaj: Temelji komunikacije. Informacije. Razine komuniciranja. ?initelji uspjeha prezentacije. Ponašanje govornika. Neverbalni znakovi: držanje pri sjedenju i stajanju, medijskom nastupu, pokreti, geste, o?ni kontakt, glas, vanjski izgled. Verbalni znakovi: izbjegavanje poštapalica i negativnih rije?i. Retori?ka komunikacija. Sadržajne strukture i veze. Primjena konkretnih broj?anih pokazatelja. Tehnike argumentiranja. Argumenti zdravog razuma. Argumentiranje u kriti?koj atmosferi. Argumentiranje ve?inom i autoritetom. Tradicija. Takti?ka argumentacija. Priprema prezentacija. Analiza publike. Opisivanje cilja. Podjela. Vizualizacija prezentacijskog materijala. Temelji dizajna prezentacija. Tehnologija: flipchart, projektor, pisani materijali. Prezentacije pri samopredstavljanju. Prezentacije za uvjeravanje. Ishodi u?enja: " Stvoriti nova razumijevanja o tome što je proces komunikacije i unaprijediti svakodnevnu sposobnost komuniciranja " Poznavati i primjenjivati verbalne i neverbalne znakove u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji " Poznavati i primjenjivati tehnike argumentiranja " Poznavati i primjenjivati prezentacijske tehnologije " Analizirati i odrediti cilj namjeravane komunikacije " Dizajnirati i vizualizirati prezentacijski materijal u strukturiranu i fokusiranu prezentaciju " U?inkovito komunicirati svoje znanstvene i stru?ne spoznaje putem pisanih i usmenih prezentacija " Mo?i sudjelovati na stru?nim doga?anjima i na njima uspješno prezentirati mišljenja, rezultate, stru?ne radove i sl.. Oblici nastave: " predavanja " vježbe " konzulatacije " provjera znanja " e-u?enje Na?ini izvo?enja nastave: - mješovita nastava (primjena e-u?enja na razini 2) Uvjeti za dobivanje potpisa: - nazo?nost na 70% nastave, - pravodobno izra?ena dva programa (projekt) - minimalno ukupno 11 bodova (od 60 mogu?ih) iz dva me?uispita. Ocjenjivanje: Primjenjuje se kontinuirano pra?enje studenata: tijekom semestra ?e se održati dva me?uispita (kolokvija) na kojima se može dobiti maksimalno 2x30=60 bodova. Prvi me?uispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave. Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvareno pravo na potpis te minimalno 31 bod (od 60 mogu?ih) na me?uispitima. Ocjena = M1 + M2 M1, M2 - bodovi na me?uispitima. Kona?na se ocjena utvr?uje na sljede?i na?in: Bodovi Ocjena 31 do 38 dovoljan (2) 39 do 45 dobar (3) 46 do 53 vrlo dobar (4) 54 do 60 izvrstan (5) Studenti koji ne polože ispit polažu pismeni i usmeni ispit. Uvjet za polaganje usmenog dijela ispita je 50% od mogu?ih bodova pismenog dijela ispita. Nastavu je mogu?e održavati i na engleskom jeziku.
Obavezna literatura:

1. Alley M. (2003): The Craft of Scientific Presentations. Springer.

2. Peter-Erik Czak (2004): Praesentationstechnik. Seminarunterlage. FH Technikum Kaernten, Villach.

Ishodi učenja:

1. Stvoriti nova razumijevanja o tome što je proces komunikacije i unaprijediti svakodnevnu sposobnost komuniciranja

2. Primjeniti verbalne i neverbalne znakove u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji

3. Primjeniti tehnike argumentiranja

4. Primjeniti prezentacijske tehnologije

5. Analizirati i odrediti cilj namjeravane komunikacije

6. Dizajnirati i vizualizirati prezentacijski materijal u strukturiranu i fokusiranu prezentaciju

7. Učinkovito komunicirati svoje znanstvene i stručne spoznaje putem pisanih i usmenih prezentacija

8. Prezentirati mišljenja, rezultate, stručne radove i sl. na stručnim događanjima

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 1 izborni
732 Geoinformatika diplomski 1 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe