Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Geoinformacijski sustavi

Šifra:
50388
Kratica:
48IA02
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(V)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Mateo Gašparović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Mateo Gašparović (P, V)

Opis predmeta:
Predmet donosi neophodna znanja, važna za dublje razumijevanje GIS-a i samostalan rad u području prikupljanja i analize prostornih informacija kao infrastrukturne baze geografskih informacijskih sustava Sadržaj predavanja: Pregled i definicija GIS-a. Prostorna koncepcija i konceptualni modeli. Proceduralni pristup. Objekti, topologija prostornih objekata i prostornih relacija. Prostorni atributi. Rasterski i vektorski modeli. Konverzija. Baze podataka, strukture. Izvori podataka, prikupljanje podataka, strojna i programska oprema, programski sustavi i algoritmi za prikupljanje podataka, analogno-digitalna konverzija. Daljinska istraživanja.GPS-tehnologija. Kvaliteta podataka, definicije točnosti položaja i atributa, logička konzistentnost. Ekspertni sustavi i GIS Sadržaj vježbi: Vježbe se sastoje u radu na projektima: 1. izrada konceptualnog modela za GIS 2. implementacija GIS-a u softveru GRASS Studenti u sklopu auditornih vježbi diskutiraju primjere postojećih konceptualnih modela i u sklopu prvog projekta izrađuju samostalno konceptualni model GISa zadane namjene. U drugom projektu studenti samostalno razvijaju GIS u slobodnom softveru GRASS. Na kraju semestra studenti predaju oba programa u obliku tehničkog izvješća. Ishodi učenja: - razumjeti GIS i njegove komponente - poznavati osobine različitih načina prikupljanja podataka za GIS, i biti u mogućnosti odabrati najprikladniji - poznavati strukture podataka za GIS. - Poznavati problematiku projektiranja GIS-a - Poznavati osnove modeliranja u GISu i znati ih primijeniti na konkretan projekt - Shvatiti značaj DMT u GISu, načine prikupljanja podataka za DMT te metode interpolacija plohe DMT-a. - Poznavati neke modele ocjene i verifikacije kvalitete GISa Oblici nastave: - predavanja - projektantske vježbe (na računalima) - konzultacije - provjera znanja - e-učenje Ocjenjivanje 3. Kontinuirano: nazočnost na više od 70% predavanja i 70% vježbi. Izrada projektnih zadataka na vježbama: a. 1. Izrada konceptualnog modela za GIS b. 2. Implementacija GIS-a u softveru GRASS Student može pristupiti kolokviju na kraju semestra, gdje odgovara na teorijska i praktična pitanja putem pismenog rada. Uspješnost izrade projektnog zadatka, te njegovo razumijevanje ocjenjuje se prilikom predaje. Pismeno: Student se može osloboditi pismenog dijela ukoliko to gradivo položi putem kolokvija na kraju semestra, u suprotnom student pristupa pismenom dijelu ispita na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog ispita vrijedi za jedan od prva dva redovita ispitna roka. Usmeno: Student se može osloboditi usmenog dijela ispita, ukoliko na kolokviju i iz projektnog zadatka postigne barem vrlodobar ili odličan uspjeh. U suprotnom teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima. RB. Aktivnost Ukupno bodova Napomena 1. 1. projekt: Izrada konceptualnog modela 25 min. 50 % 2. 2. projekt: Implementacija GIS-a u softveru GRASS 25 min. 50 % 3. 1. kolokvij 25 min. 50 % 4. 2. kolokvij 25 min. 50 % UKUPNO 100 Min 50 Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od - Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-2 ako je uspjeh na svakoj od aktivnosti vrlodobar(4) ili izvrstan (5) ) - Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-2sa 50% a ostalih 50% na usmenom dijelu - 50% na pismenom dijelu i 50% na usmenom dijelu (ako neke od aktivnosti nisu pozitivno ocjenjene) Ocjena iz pisanog dijela ispita I kolokvija utvrđuje se na slijedeći način: Postotak Ocjena 50% do 71% dovoljan (2) 72% do 80% dobar (3) 81% do 90% vrlo dobar (4) 91% do 100% izvrstan (5)
Obavezna literatura:

1. Langley, P. A. dr.: GIS, Volume l i Volume 2, NV 1999

2. Aronof, S. Geographic Information Svstem, A Management Perspective

4. materijali na e-učenju

Preporučena literatura:

3. Schuurman: GIS a short introduction, Blackwell Publishing, 2003.

Ishodi učenja:

1. Razumjeti GIS i njegove komponente.

2. Poznavati osobine različitih načina prikupljanja podataka za GIS, i biti u mogućnosti odabrati najprikladniji.

3. Poznavati strukture podataka za GIS.

4. Poznavati problematiku projektiranja GIS-a.

5. Poznavati osnove modeliranja u GISu i znati ih primijeniti na konkretan projekt.

6. Shvatiti značaj DMT u GISu, načine prikupljanja podataka za DMT te metode interpolacija plohe DMT-a.

7. Poznavati neke modele ocjene i verifikacije kvalitete GISa.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
732 Geoinformatika diplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe